Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Dokumenty Wymagane dokumenty i miejsce składania

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Do druku zgłoszenia należy dołączyć:
  • kserokopię decyzji pozwolenia na budowę (zgłoszenie),
  • kserokopię opinii ZUD,
  • zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,
  • dokumentację projektową w zakresie dotyczącym pasa drogowego.

Do wglądu:
  • oryginały dokumentów.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 25 (poniedziałek środa, czwartek, piątek godz, 7:30 - 15:30, wtorek 8:00 - 16:00) lub przesłać pocztą na adres urzędu.

Pobierz wniosek: format pdf PDF | format odt OpenOffice

Termin Termin i sposób załatwienia sprawy

Do 30 dni. Uzgodnienie na mapie zasadniczej Wnioskodawcy.
O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Jeśli jej nie wybierze zaświadczenie zostanie wysłane pocztą.
Opłaty Opłaty

Bez opłat
Odwołanie Sposób odwołania

W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. Odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Nisko, pok. nr 25, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Wnioskodawcy.
Podstawa prawna Podstawa prawna
  • Art. 40, ust. 1,4 i 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2086 z późn. zm.),
  • Art. 104 Ustawy z dnia 14 września 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
  • § 1, ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6, poz. 33 z późn. zm.),
  • Uchwała nr XXVIII/310/05 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28 stycznia 2005r.
Miejsce załatwienia Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy i Miasta w Nisku - Referat Rozwoju Gospodarczego
pok. nr 28 (I-sze piętro),
tel. (0-15) 8415638, -39, 40, zamówienia publiczne -33
e-mail: rg@nisko.pl