ico infoBurmistrz Gminy i Miasta Nisko działając zgodnie z  art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.  z 2014 roku poz. 1146 z poź. Zm.) ogłasza  otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku w celu ochrony różnorodności biologicznej”   wnioskowanego  o dofinansowanie w ramach konkursu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna.

Treść ogłoszenia (pdf)

Oferta współpracy (druk).doc