kompetencje kluczowe projekt 14Gmina i Miasto Nisko uczestniczy w projekcie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim”. W związku z tym 3 lipca odbyła się debata oświatowa, celem której było wypracowanie opinii na temat stanu oświaty w gminie, oraz wizji  dobrej szkoły.

Projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Fundacje Rozwoju Demokracji  Lokalnej Ośrodek Samorządu Terytorialnego.

Kluczowym zadaniem projektu jest wsparcie szkoleniowo - doradcze gmin w stworzeniu lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych – jako strategicznego dokumentu – planu konkretnych działań wynikających z długoterminowej wizji rozwoju oświaty.

Zamierzone jest pilotażowe wdrożenie lokalnego planu podnoszenia jakości  w trzech szkołach, które będą stanowić wzór i inspiracje do dalszych działań.

Głównym celem  projektu jest podniesienie kompetencji  w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację  programów szkoleniowo – doradczych, a także wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów (niezbędnych do poruszania się na rynku pracy – ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów – kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Uczestnictwo Gminy w projekcie pozwoli na podniesienie jakości kształcenia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, a także wzrost kompetencji kadry w zakresie podnoszenia jakości usług oświatowych.

W środę 3 lipca w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku w związku z projektem odbyła się debata oświatowa, w której uczestniczyli m.in. Julian Ozimek Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Robert Bednarz Starosta Niżański, Waldemar Ślusarczyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku, Eugeniusz Piekarz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nisku, Krzysztof Tabian Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przy Radzie Miejskiej, Sławomir Czwal Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Stalowej Woli, Alicja Krawiec Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nisku. Ponadto udział w debacie wzięli dyrektorzy szkół z terenu Gminy Nisko, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Moderatorem debaty była Olga Gilewicz Doradca w projekcie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów”. Debata miała na celu wypracowanie opinii na temat stanu oświaty w gminie, oraz wizji  dobrej szkoły. Wspólne wypracowanie propozycji rozwiązań problemów, poprawy jakości kształcenia i skutecznego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań przyczyni się do opracowania lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych.

Galeria zdjęć