elewacja poludniowaGmina Nisko otrzymała wielomilionowe dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno – funkcjonalnej”. W ramach całego przedsięwzięcia realizowane będą dwie główne inwestycje tj. przebudowa budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku pod potrzeby ŚDS w Nisku oraz zagospodarowanie zbiornika małej retencji i nadanie mu nowych funkcji w Podwolinie.

Celem pierwszego działania jest odnowienie, odrestaurowanie i nadanie nowej funkcji społecznej budynku byłych Zakładów Drzewnych w Nisku z przeznaczeniem na działanie Ośrodka Wsparcia Dziennego w Nisku, Asysty Rodzinnej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Zaplanowane prace prowadzą do uruchomienia w przedmiotowym budynku byłych Zakładów Drzewnych Centrum Wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji i terenu gminy i miasta Nisko, który składał się będzie ze Środowiskowego Domu Samopomocy, Placówki Wsparcia Dziennego i Asysty Rodzinnej. W Centrum Wsparcia na parterze będzie funkcjonował Środowiskowy Dom Samopomocy dla 30 uczestników – osób niepełnosprawnych. W ramach projektu powstanie: sala ogólna – świetlica umożliwiająca spotkania uczestników i ich rodzin; pomieszczenia dla działalności wspierającej aktywizację i rehabilitację (pracownia terapii zajęciowej, sala do prowadzenia treningów); pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego; wydzielone zostaną pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej; jadalnia mogąca ponadto pełnić funkcję klubu lub sali aktywizacji i terapii zajęciowej lub pomieszczenia do terapii ruchowej; zaplecze sanitarne, szatnia dla uczestników; pomieszczenie na sprzęt rekreacyjno – sportowy dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Na piętrze budynku będzie funkcjonowała Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. W ramach projektu na potrzeby uczestników powstaną: dwa pomieszczenia świetlicowe około 50 m2 każde; jadalnia; toalety; pokój wsparcia terapeutycznego z psychologiem; pomieszczenie do gier i zabaw.

Dodatkowo w Centrum Wsparcia funkcjonować będzie Zespół Asysty Rodzinnej. W związku z tym zostanie wydzielony pokój bezpośredniej pracy z rodzicami i dziećmi oraz sala na potrzeby organizowania spotkań. Poddasze budynku będzie wyremontowane i przeznaczone dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowo – Profilaktycznej i rodzin potrzebujących integracji, osób niepełnosprawnych jako miejsce gier i zabaw. Teren wokół budynku będzie tak urządzony, aby stanowił miejsce rekreacji i wypoczynku dla uczestników Centrum Wsparcia. Ogólnie projekt obejmuje przebudowę, rozbudowę i remont budynku byłych Zakładów Drzewnych o projektowanej powierzchni zabudowy 436,05 m2, kubaturze 4731,00 m3 i powierzchni użytkowej 952,81 m2.

koncepcja zbiornikDrugim, znacznie obszerniejszym zadaniem, w ramach projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno – funkcjonalnej” będzie zagospodarowanie zbiornika małej retencji i nadanie mu nowych funkcji.

W ramach projektu przewiduje się: zorganizowanie kąpieliska (wieża ratownika, boje, łódki ratownika) oraz wybudowanie mola przy kąpielisku; budowę budynku gastronomiczno-handlowego na potrzeby działania spółdzielni socjalnej; budowę budynku sanitariatów i przebieralni; budowę budynku wypożyczalni sprzętu wodnego; budowę parkingów wraz z drogami dojazdowymi (176 miejsc postojowych w tym 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych); budowę chodników i placów; budowę mostu na wyspę; budowę pomostów; budowę kładek; budowę wieży widokowej na wyspie i kolejki tyrolskiej; utworzenie stref aktywności rekreacyjno-sportowej obejmujących: boiska do gier zespołowych takich jak koszykówka, siatka plażowa, park linowy dla dzieci, park linowy dla dorosłych, ścianki wspinaczkowe, plac zabaw, zespół torów rowerowych. Ponadto realizowany będzie cały zakres dotyczący elementów małej architektury czyli ławki, kosze, altany grillowe i widokowe, przebieralnie ślimakowe, stojaki rowerowe.

Wartość całego zadania  „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno – funkcjonalnej” to ponad 11 milionów złotych w tym dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-2020 to ponad 7,5 miliona złotych. Zadanie dotyczące przebudowy budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych będzie kosztować 2 881 059 zł w tym dofinansowanie 2 160 794 zł. Z kolei zagospodarowanie zbiornika wyniesie 8 425 000 zł gdzie dofinansowanie to kwota 5 415 955 zł.

Planowana realizacja tych projektów ma potrwać do końca 2020 roku.