otwarcie pszok 67Oficjalne oddanie do użytku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych po renowacji odbyło się w czwartek 21 marca w Nisku. Na inwestycję pozyskano środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego.

W ramach zadania pn. „Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Nisko” wykonano rozbiórkę starych budynków i wiat oraz ogrodzenia. Wybudowano wiatę kontenerów o powierzchni użytkowej 237 m² oraz wiatę do renowacji i magazynowania odpadów z odzysku o powierzchni użytkowej 53 m² w konstrukcji żelbetowo-stalowej. Wykonano drogę wewnętrzną, plac magazynowy, plac edukacyjno-promocyjny, ciągi piesze, wagę samochodową o udźwigu 15 ton, ogrodzenie o długości 157 mb oraz sieci wodociągowe i przyłącza sanitarne, a także sieci kablowe i instalacje elektryczne. Ponadto zainstalowano monitoring obiektu oraz zakupiono kontener socjalno-biurowy.

Wartość robót wyniosła 1 081 601 zł w tym dofinansowanie 511 418 zł. Wykonawcą inwestycji była firma ELBUD z Niska.

Oficjalne oddanie do użytku PSZOK-u odbyło się 21 marca. W uroczystości uczestniczyli m.in. Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Marcin Folta Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku, Robert Kaltenberg Kierownik Usług Komunalnych w FCC Tarnobrzeg, Józef Kobylarz Przedstawiciel Firmy Elbud, Stanisława Szymonik Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego w UGiM Nisko, Władysław Pracoń Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w UGiM Nisko, Amanda Siudy Kierownik Referatu Promocji, Spraw Społecznych, Działalności Gospodarczej i Sportu w UGiM Nisko, Paweł Mateja Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego oraz Krzysztof Haliniak Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych. W uroczystości uczestniczyły ponadto dzieci z klas I i II z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Nisku wraz z opiekunami.

Galeria zdjęć