lgd logoLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” informuje, iż w terminie od 6  do 24 maja 2019 r. planuje przeprowadzić nabory wniosków w ramach następujących działań:

  1. Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem narzędzi graficznych i multimedialnych /konkurs/ - 100 000,00 zł;

Typy działań możliwe do realizacji w ramach naboru:

- opracowanie spójnej promocji obszaru opartej o lokalne zasoby i usługi w formie np. wydawnictw (broszury, ulotki, gazetki itp.), portali internetowych, społecznościowych; wydawnictw adio i audiowizualnych (filmy, audycje radiowe, spoty reklamowe itp.); tablice informacyjne, drogowskazy; mapy, aplikacje internetowe.

  1. Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem produktów lokalnych /projekt grantowy/ - 150 000,00 zł;

Typy działań możliwe do realizacji w ramach naboru:

- tworzenie mapy z siecią certyfikowanych produktów, tworzenie warunków do uzyskania certyfikatu, sieć punktów sprzedaży produktów lokalnych; budowa łańcuchów powiązań;

- promocja - organizacja imprez, wydarzeń promocyjnych, konferencji, targów, szkoleń;

- doradztwo i wsparcie dla NGO z zakresu produktu lokalnego.

  1. Wsparcie inicjatyw związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym i historycznym / projekt grantowy/ 150 000,00 zł;

Typy działań możliwe do realizacji w ramach naboru:

- organizacja nowych wydarzeń, inicjatyw lub imprez opartych na lokalnym dziedzictwie kulturowym i historycznym.

  1. Zachowanie „ginących zawodów” /konkurs/- 180 000,00 zł;

Typy działań możliwe do realizacji w ramach naboru:

- udokumentowanie przekazanych tradycji i umiejętności; reaktywacja „ginących zawodów”; wyszukiwanie lokalnych twórców – wywiady, reportaże, publikacje, filmy, organizacja warsztatów, szkolenia, wykonanie pokazowej infrastruktury i instalacji np. powidlarnia, warsztaty szkutnicze i wikliniarskie, piekarnie, garncarnie, izby tkackie itp.

  1. Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej /konkurs/ - 100 000,00 zł;

Typy działań możliwe do realizacji w ramach naboru:

- dotacje inwestycyjne na zagospodarowanie lokalnych zasobów np. infrastruktura byłych gospodarstw rolniczych;

- programy wsparcia świetlic wiejskich i remiz (doposażenie np. tv, komputer) oraz sfinansowanie animatorów którzy będą sprawować opiekę nad placówkami i animować lokalne środowisko;

- świetlice – sołeckie centra aktywności (wsparcie finansowe dla działalności świetlic) - wyznaczanie nowych funkcji adekwatnych do potrzeb, ukierunkowanie na aktywizację (społeczna, zawodowa, kulturowa) mieszkańców danego obszaru, identyfikacja i przygotowanie grupy osób zawodowo wspierających seniorów; szukanie gospodarzy– zatrudnianie osób odpowiedzialnych za organizację działań/wielofunkcyjność odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności.

  1. Adaptacja istniejącej infrastruktury na Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) /konkurs/ – 200 000,00 zł; Typy działań możliwe do realizacji w ramach naboru:

- Wykorzystanie i zagospodarowanie ogólnodostępnych miejsc spotkań np. boisk, miejsc integracji, rekreacji z włączeniem lokalnych zasobów ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości peryferyjnych pozbawionych obiektów kultury i edukacji.

Wnioskodawcami w ramach planowanych naborów mogą być organizacje pozarządowe z terenu powiatu niżańskiego.

W trakcie trwania naborów w każdej gminie powiatu niżańskiego odbędą się  spotkania informacyjne na temat prowadzonych naborów.  Informacje o harmonogramie spotkań przekażemy Państwu w późniejszym  terminie. Serdecznie zapraszamy  do udziału w konkursach.