pfrPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że Powiat Niżański w 2019 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, przyjmując rolę Realizatora programu.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2019 r. program obejmuje następujące obszary wsparcia w poszczególnych Modułach:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 1.Obszar A– likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B adresowana do osób z dysfunkcja narządu ruchu.

Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B adresowana do osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza migowego.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu dla osób z dysfunkcja narządu słuchu.

 2. Obszar B– likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych.

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

3. Obszar C– likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości).

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie  opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.

Wnioski w ramach Modułu I należy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. (dotyczy to wszystkich obszarów  Modułu I).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019 należało składać w terminie do dnia 30 marca 2019 r. (dla wniosków Modułu II).

Wnioski dotyczące roku akademickiego 2019/2020 należy składać w terminie do dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków Modułu II).

Szczegółowe informacje odnośnie programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku ul. Kościuszki 7 lub pod numerem telefonu: (15) 841 63 68.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej  www.pcpr-nisko.pl w zakładce: „Aktywny samorząd”.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Nisku