oppKonsultacje dotyczące projektu „Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy i Miasta Nisko o zgłaszanie uwag do załączonego projektu programu.

Z projektem „Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” można zapoznać się na stronie internetowej www.nisko.pl.

Po zapoznaniu się z projektem programu wszelkie uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do dnia 15 listopada 2021r. do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko (pok. Nr 12), Plac Wolności 14.

Szczegółowych informacji o projekcie programu udziela mgr Monika Majcher - Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych pod nr tel 15 8415 631

 

Do pobrania: