meteo

 

O S T R Z E Ż E N I E

Od godz. 4:00 dnia 20 stycznia 2021r. do w godz. 12:00 dnia 20 stycznia 2021r. na terenie Gminy i Miasta Nisko prognozuje się wystąpienie opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź. Drogi i chodniki mogą być śliskie. Osobom starszym wskazane jest pozostanie w domu.
Zalecana jest ostrożność oraz potrzeba śledzenia komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

 

GZZK
UGiM Nisko

 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nisku

informuje, że prowadzi zapisy na kurczęta brojlery o wadze 2 do 2,5 kg, cena za kilogram - 4,50 zł/kg.
Termin odbioru kurcząt po 15 stycznia 2021r., dostawa do siedziby Biura Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nisku ul. Rzeszowska 42.

Informujemy również, że od 15 marca będziemy rozprowadzać pisklęta rasowych kaczek i gęsi z Kołudy Wielkiej:
Pisklęta kaczek i gęsi:
• Kaczka Pekin – 4 zł/szt.
• Kaczka Dworka – 4,5 zł/szt.
• Kaczka KHO – 3,5 zł/szt.
• Kaczka Biegus – 4 zł/szt.
• Gęś Landes – 15 zł/szt.
• Gęś Kubańska – 13,5 zł/szt.
• Gęsi ras zachowawczych – 11,5 zł/szt.


Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie do Biura Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nisku ul. Rzeszowska 42
w godzinach 07:30 – 15:30.
Nr telefonu: 15 84 153 52

podr logo

oppBurmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił I otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 zadań publicznych, w formie wspierania.

Termin składania ofert upływa: 5 lutego 2021r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „I otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2021 roku” osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta w Nisku (pok. Nr 12), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko. W przypadku ofert nadesłanych pocztą, o przyjęciu oferty do udziału w konkursie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

Uwaga

Dla zadań publicznych realizowanych w otwartych konkursów ofert, ogłaszanych od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe formularze: ofert, umów i sprawozdań stanowiące załączniki do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

W załączniku znajdują się obowiązujące wzory formularzy w wersji edytowalnej.

Pobierz:

 

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza organizacje pozarządowe i liderów lokalnych społeczności do współpracy w projekcie „ROWES -wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I".

Dzięki tej współpracy mamy szansę na pobudzenie aktywności osób, grup i instytucji publicznych, jak również ożywienie całej społeczności lokalnej. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest skierowany do:

 • osób fizycznych;
 • podmiotów ekonomii społecznej;
 • przedsiębiorstw społecznych;
 • instytucji rynku pracy i integracji społecznej;
 • jednostek samorządu terytorialnego.

Oferujemy:

 • Spotkania indywidualne i grupowe z Animatorem - spotkania mogą odbywać się w miejscu zamieszkania uczestników lub w biurach projektu,
 • Spotkania Grup Tworzących Środowisko (minimum 3 osoby)- ich celem jest praca grup nad wspólnym przedsięwzięciem, inicjatywą lub projektem, na rzecz ekonomii społecznej,
 • Organizację wizyt studyjnych dla Grup Tworzących Środowisko: jedno, dwu lub trzydniowych dla grup 15-18 osobowych z noclegami i wyżywieniem.

W ramach wizyty uczestnicy poznają przedsiębiorstwa społeczne oraz takich lokalnych liderów, których praca i działalność mogą być wzorem do naśladowania oraz inspiracją dla innych. Będą też mogli nawiązać nowe znajomości, dzięki którym szybciej i lepiej poznają specyfikę działalności w sferze ekonomii społecznej wpływającej na jakość życia mieszkańców wsi i miast.

 • Organizację warsztatów z zakresu ekonomii społecznej i budowania partnerstw dla Grup Tworzących Środowisko:
  1. podstawowych, jedno, dwu lub trzydniowych, trwających po 6 h dziennie, dla 3-9 osób, którym zapewniamy materiały edukacyjne i zaświadczenie ukończenia warsztatu,
  2. zaawansowanych, jedno, dwu lub trzydniowych, trwających od 6 do 8 h dziennie, którym zapewniamy materiały edukacyjne, catering i zaświadczenie ukończenia warsztatu.

W ramach działań projektowych oferujemy także:

 • doradztwo specjalistyczne (księgowo-podatkowe, marketingowe, osobowe, prawne),
 • wsparcie w zakładaniu nowego podmiotu, jak również w ekonomizacji organizacji pozarządowych, polegającej na wprowadzeniu działalności gospodarczej lub odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego,
 • wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w nowo powstałych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych (maksymalna kwota wsparcia finansowego na jedno przedsiębiorstwo społeczne wynosi 210 200,00 PLN),
 • wsparcie pomostowe maksymalnie do 12 miesięcy,
 • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój.

Kontakt: Biuro w Rzeszowie przy ul. Szopena 51
czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, tel. 17 86 76 277

Kontakt: Biuro w Nisku przy ul. Sandomierskiej 60 B
czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:0, tel. 15 649 45 33

Czytaj więcej...