Drukuj
Kategoria: Gospodarka odpadami

Zasady segregacji odpady biodegradowalne

W związku z pojawiającymi się niejasnościami dotyczącymi kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko przypomina, że mieszkańcy, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych, nie mogą wystawiać żadnych bioodpadów przed posesję w celu odbioru, nie mogą także ich oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Przez odpady biodegradowalne rozumie się:

- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
- gałęzie drzew i krzewów
- skoszoną trawę, liście, kwiaty
- trociny i korę drzew
- niezaimpregnowane drewno
- resztki jedzenia itp.

W przypadku stwierdzenia wystawienia bioodpadów do odbioru lub oddania ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, pomimo złożonej deklaracji o kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku, w drodze decyzji zostanie określona utrata prawa do zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ponadto kto wbrew złożonej informacji, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne podlega karze grzywny.
Postępowanie w powyższej sprawie, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.