W dniu 26 kwietnia 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania 47 wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna, działanie 7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Projekt opracowany przez Gminę pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Nisku” uzyskując 97,50 pkt po ocenie merytorycznej i strategicznej został sklasyfikowany na drugim miejscu i uzyskał dofinansowanie w wys. 5 181 884,45 zł.

Całkowita wartość projektu: 6 363 363,35 zł.

Projekt swym zasięgiem obejmuje odnowę Małych Plant, renowację budynków UG i M Nisko przy Placu Wolności i ul. Kościuszki, rewitalizację Pomnika Orląt Lwowskich oraz Parku Miejskiego wraz z budową amfiteatru, siłowni terenowej, wymianą elementów małej architektury.