NISKO NA ŚCIEŻCE ROZWOJU

Rok 2015 to dla Niska bardzo dobry czas pod względem wykonanych inwestycji. W wielu miejscach kontynuowane były prace przy budowie kanalizacji i wodociągów, zrealizowano kilkanaście odcinków dróg i chodników, rozbudowano infrastrukturę sportowo-rekreacyjno-socjalną. Powstały nowe place zabaw dla dzieci i siłownie dla dorosłych. Zwiększyła się liczba parkingów. W samym tylko 2015 roku na rozwój i rozbudowę infrastruktury wydano kilkanaście milionów złotych. Wszystko to z myślą o mieszkańcach naszej Gminy. Ale Władze Niska już myślą o kolejnych, ważnych zadaniach z udziałem środków zewnętrznych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W tym celu opracowana została dokumentacja projektowa m.in. sali gimnastycznej w Zarzeczu, zagospodarowania dawnej Oficyny Pałacowej w Nisku na potrzeby sali wystawienniczo-muzealnej (obecnie Biblioteka Miejska), rozbudowy i modernizacji NCK „Sokół”. Ponadto w trakcie realizacji jest przygotowanie projektu budowy krytej pływalni w Nisku-Racławicach oraz zagospodarowania zbiornika wodnego w Podwolinie.

  Przedstawiamy Państwu ważniejsze inwestycje realizowane na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2015 roku.

SIECI KANALIZACYJNE I WODOCIĄGOWE:

 1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze w ul. Ługowej o łącznej długości 3495 m. Wartość zadania –  766 970,35 zł;
 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku przy ul. Reymonta i ul. Głowackiego. Wartość zadania około 2 500 000,00 zł;
 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Reymonta. Wartość zadania ok. 1 000 000,00 zł.
 4. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w Nisku metodą bezwykopową w ulicy Piłsudskiego i 11 Listopada. Wartość zadania – 998 014,53 zł;
 5. Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego metodą bezwykopową. Wartość zadania –  984 000,00 zł;
 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu w rejonie ul. Polnej i w Nisku w rejonie ul. Gruntowej. Wartość zadania – 100 000,00 zł.
 7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Wolinie. Wartość zadania 1 693 765,15 zł.

BUDOWA I REMONTY DRÓG:

1. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie remontu dróg gminnych, położonych na terenie osiedla Centrum w Nisku” – ulice: Kwiatkowskiego, Słowackiego, 11 Listopada, Olszyna, 8 Marca, Piłsudskiego, Asnyka, Targowa. Wartość zadania 1 122 232,71 zł.

Dofinansowanie z programu NPPDL – 561 004,00 zł.

2. „Odbudowa drogi gminnej nr 102542 ul. Kilińskiego wraz z odbudową sieci kanalizacji sanitarnej. Wartość zadania – 1 227 950,00 zł.

Dofinansowanie z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych – 590 000,00 zł.

3. „Remont drogi gminnej – ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z remontem sieci kanalizacji sanitarnej”. Wartość zadania – 1 522 306,36 zł.

Dofinansowanie z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych – 840 000,00 zł.

4. ”Remont dróg gminnych, chodników i urządzeń towarzyszących  na terenie Gminy i Miasta Nisko” – ul. Zielona, Mickiewicza, Lubelska Boczna. Wartość – 476 921,36 zł .

5. „Remont dróg gminnych, chodników i urządzeń towarzyszących na terenie Gminy i Miasta Nisko” – ul.: Borowa, Końcowa, droga wewnętrzna na Malcach, chodnik na osiedlu Tysiąclecia, zjazdy i pobocza na ul. Karasia. Wartość – 549 123,56 zł.

6. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w msc. Zarzecze”. Wartość – 50 113,28 zł. Dofinansowanie z Programu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w 2015r. w kwocie 28 000,00 zł.

7. „Remont nawierzchni drogi gminnej – ul. Dolna w Nisku”. Wartość – 459 113,22 zł.

8. „Remont drogi gminnej (ul. Leśna Boczna), wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w altanie śmietnikowej oraz remont przepustów”. Wartość – 53 136,00 zł.

9. Rozbudowa drogi publicznej – odcinka małej obwodnicy od rzeki Bacówki do skrzyżowania z ul. Długą. Wartość zadania – około 550 000,00 zł.

W 2015 roku wybudowano bądź uzupełniono oświetlenie przy następujących ulicach: 1000-lecia -parking przy bloku 8A, 1000-lecia - parking przy bloku 8E, Brzozowej, Długiej Bocznej, Czerwonych Maków, Raginisa, Dębowej w Zarzeczu, Krzeszowskiej - Szoje w Zarzeczu.

INWESTYCJE MAJĄCE WPŁYW NA ROZWÓJ BAZY SPORTOWO-REKREACYJNO-SOCJALNEJ:

W 2015 roku wykonano następujące zadania:

 1. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku gospodarczego oraz przyłączy”. W ramach inwestycji wybudowano obiekt mieszkalny z 8 lokalami socjalnymi. Wartość zadania – 641 000 zł. Inwestycja w 30 procentach sfinansowana została z Banku Gospodarstwa Krajowego.
 2. „Rozbudowa zbiornika małej retencji „Nisko-Podwolina” w ramach zadania pod nazwą: Powiększenie zbiornika małej retencji „Nisko-Podwolina”. W zakresie inwestycji wydzielone zostało miejsce wykorzystywane do kąpieli o powierzchni 2 ha. Wartość zadania to około 246 000 zł.
 3. Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Nisku od strony ul. Głowackiego. Wartość zadania – 63 800 zł.
 4. Rozbudowa budynku szatni na stadionie sportowym MKS „SOKÓŁ” w Nisku. W ramach zadania wybudowano m.in. szatnię i siłownię, wymieniono dach, dobudowano oświetlenie płyty boiska, wyremontowano starą trybunę. Wartość zadania – około 490 000 zł.
 5. Budowa podestu fotoreporterskiego na trybunach przy boisku sportowym MKS „Sokół” w Nisku. Wartość zadania – 32 551,40 zł.
 6. Poprawa warunków uprawiania sportu poprzez rozbudowę, nadbudowę budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Nisku oś. Podwolina – Etap II. Wartość zadania – 789 314 zł.
 7. Zagospodarowanie terenu pod potrzeby rekreacyjno-turystyczne w miejscowości Kończyce. W ramach zadania powstały: plac zabaw, siłownia terenowa, altana ogrodowa wraz z grillem. Wartość zadania – 95 000 zł.
 8. Budowa Centrum sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Malce w Nisku. W ramach zadania wybudowano altanę grillową z wyposażeniem i grillem, siłownię terenową, plac zabaw, zjazd linowy. Wartość zadania – 110 000 zł.
 9. Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Nisku. Wartość zadania – 400 000 zł.
 10. Budowa siłowni terenowej na osiedlu Tysiąclecia w Nisku oraz siłowni terenowej na osiedlu Warchoły w Nisku przy ZS nr 3. Wartość zadania – 80 614 zł.
 11. Zaprojektowanie i wykonanie doposażenia placów zabaw: PSP nr 4, ZS nr 3, Przedszkole nr 1. Wartość zadania – 72 852 zł.
 12. Zakup pracowni komputerowej do ZS w Zarzeczu oraz PSP nr 1 w Nisku. Wartość zadania – 57 303 zł.

Opracowano dokumentacje projektowe na zadania:

 1. Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy ZS w Zarzeczu. Wartość zadania – 34 000 zł.
 2. Zagospodarowanie Oficyny Pałacowej w Nisku przy ul. Kościuszki (obecnie siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej). Wartość zadania – 43 000 zł.
 3. Rozbudowa i remont NCK „Sokół”. Wartość – ok. 100 000.

W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej na zadania:

 1. Zagospodarowanie terenu zbiornika małej retencji w Nisku na osiedlu Podwolina.
 2. Budowa krytej pływalni w miejscowości Racławice, Gmina Nisko.
 3. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Nisku.
 4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – oświatowych i socjalnych.
 5. Przebudowy części istniejącego budynku szkoły na przedszkole w Nisku – Podwolinie.
 6. Modernizacja kuchni z zapleczem i instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 1 w Nisku.
 7. Przebudowa i remont budynku biurowca byłych Zakładów Drzewnych na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziennego w Nisku.

INWESTYCJE I REMONTY OBIEKTÓW SZKOLNYCH w 2015 roku:

W sumie na remonty oraz nowe zadania w placówkach oświatowych wydano 90 869,00 zł.