logo powietrzeKażdy obywatel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma obowiązek złożyć deklarację do dnia 30.06.2022 r. 
Z powodu małej ilości złożonych deklaracji termin został przedłużony.


Dla nowo powstałych budynków
termin ten będzie wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Za brak złożenia deklaracji ustawa przewiduje karę grzywny do 5000 zł.

Deklarację można składać:

  • w formie elektronicznej, na stronie: https://zone.gunb.gov.pl – korzystając z Profilu Zaufanego;
  • w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko Plac Wolności 14 w Biurze Obsługi Klienta, parter pokój numer 12.

Poniżej znajdują się pliki deklaracji do pobrania dla budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali niemieszkalnych:

 Przykłady wypełnionych deklaracji

Przykład poprawnie wypełnionej deklaracji A:
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_dotyczaca_zrodel_ciepla_i_zrodel_spalania_paliw_-_formularz_a_-_przyklad_wypelnionej_deklaracji.pdf?877

Przykład poprawnie wypełnionej deklaracji B:
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_b_-_wypelniona_v._1.2.pdf?990

Instrukcja jak wypełnić deklarację w formie elektronicznej:
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/instrukcja_-_ceeb_0.pdf?701