Adres urzędu:
Urząd Gminy i Miasta Nisko
Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
woj. podkarpackie

Dane do faktury:

Gmina i Miasto Nisko
Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Sekretariat Burmistrza:

tel.: +48 15 8415643
fax: +48 15 8415630
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rachunek bankowy ogólny:

Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
68 9430 0006 0037 8343 2000 0001


NIP: 6020017509
REGON: 830409442

Biuro Obsługi Klienta:

tel. + 48 15 8415648
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres skrytki ePUAP:

/ca8xux852r/skrytka

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz przyjmuje:

w każdy wtorek: 9:00 - 15:30

 

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności znajdują się w budynku przy ul. Kościuszki 1A

Informacje w sprawie rejestracji zgonów:

504 711 204

-----------------------------

Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
we CZWARTKI INTERESANTÓW NIE PRZYJMUJE

 


„KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH” w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku jest Burmistrz Gminy i Miasta Nisko 37-400 Nisko Plac Wolności 14

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Gminy i Miasta Nisko - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy i Miasta Nisko

  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami

  c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą i Miastem Nisko przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W działającym w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko Biurze Obsługi Klienta interesanci przychodzący do urzędu mogą pobrać wszystkie obowiązujące wzory wniosków i druków, uzyskać dokładne informacje na temat sposobu załatwiania spraw, kompetencji poszczególnych wydziałów oraz zakresu ich działania. Otrzymają także pomoc przy wypełnianiu dokumentów.
Punkt BOK zlokalizowany jest na parterze głównego budynku Urzędu Gminy i Miasta przy Placu Wolności 14.

Biuro Obsługi Klienta:

Urząd Gminy i Miasta
Plac Wolności 14
37-400 Nisko
tel. + 48 15 8415648
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny pracy urzędu

 

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30

-----------------------------

Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
we CZWARTKI
INTERESANTÓW NIE PRZYJMUJE

 

 

Referat Finansowy

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Kierownik Referatu: Elżbieta Mitrowicz

tel. (15) 8415660

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Kierownik Referatu: Stanisława Szymonik

tel. (15) 8415638

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Kierownik Referatu: Zbigniew Drewniak

tel. (15) 8415651

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Kierownik Referatu: Monika Biało-Gajda

tel. (15) 8415644

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Organizacji i Kadr

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Kierownik Referatu: Katarzyna Bis

tel. (15) 8415637

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Kierownik Referatu: Władysław Pracoń

tel. (15) 8415724

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Promocji, Spraw Społecznych,
Działalności Gospodarczej i Sportu

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Kierownik Referatu: Amanda Siudy

tel. (15) 8415631

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Obsługi Klienta

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Ewa Maślach, Bronisława Juśko

tel. (15) 8415648

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Audytor Wewnętrzny

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Monika Pasek

tel. (15) 8415650

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

ul. Kościuszki 1A

37-400 Nisko

Kierownik Referatu: Lucyna Drąg

tel. (15) 8415656   15 8415655

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Radców Prawnych

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Anna Barć
Ewa Bieniowska-Szafran
Maciej Piekarz

tel. (15) 8415650

Biuro Rady Miejskiej

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Kierownik Biura: Katarzyna Dubiel

tel. (15) 8415634

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko pracy ds. obronnych i obywatelskich

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Barbara Kobylarz

tel. (15) 8415635

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Paweł Warchoł

tel. (15) 8415635

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Zamówień Publicznych

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Anna Wołoszyn, Michał Farion

tel. (15) 8415661

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Informatyki

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Andrzej Ortylewski

tel. (15) 6872456

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych i Informacji Publicznej

Plac Wolności 14

37-400 Nisko

Urszula Owanek

tel. (15) 8415637

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Aby dowiedzieć się jak załatwić sprawę:

 • lub wybierz zagadnienie

 

Nazwa jednostkiRealizowane zagadnienia

Referat Finansowy

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Kierownik Referatu:
Elżbieta Mitrowicz
tel. (15) 8415660
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Wybierz Wybierz

 • Podatek leśny - osoby prawne i jednostki organizacyjne
 • Podatek od nieruchomości - osoby prawne i jednostki organizacyjne
 • Podatek od środków transportowych
 • Podatek rolny - osoby prawne i jednostki organizacyjne
 • Ulgi w podatkach na wniosek osób fizycznych
 • Ulgi w podatkach na wniosek osób prawnych, jednostek organizacyjnych
 • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 • Zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego lub o nieruchomościach
 • Zmiana bądź uchylenie w całości lub w części decyzji ostatecznej ustalającej wysokość podatku leśnego w przypadku żądania przez stronę wszczęcia lub wznowienia postępowania podatkowego
 • Zmiana bądź uchylenie w całości lub w części decyzji ostatecznej ustalającej wysokość podatku od nieruchomości w przypadku żądania przez stronę wszczęcia lub wznowienia postępowania podatkowego
 • Zmiana bądź uchylenie w całości lub w części decyzji ostatecznej ustalającej wysokość podatku rolnego w przypadku żądania przez stronę wszczęcia lub wznowienia postępowania podatkowego
 • Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Referat Gospodarki nieruchomościami

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Kierownik Referatu:
Zbigniew Drewniak
tel. (15) 8415651
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wybierz Wybierz

 • Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Nisko, w szczególności na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy
 • Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości (budynku)
 • Najem lokali użytkowych
 • Oddanie nieruchomości w dzierżawę
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Rozgraniczenie nieruchomości
 • Prawo dysponowania gruntem na cele budowlane
 • Sprawy związane z wydanymi aktami własności ziemi
 • Sprzedaż nieruchomości Gminy Nisko w trybie bezprzetargowym
 • Sprzedaż nieruchomości Gminy Nisko w trybie przetargowym
 • Trwały Zarząd
 • Wykup lokalu mieszkalnego
 • Wypłata odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne (gminne)
 • Zamiana nieruchomości z Gminą Nisko

Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Kierownik Referatu:
Monika Biało-Gajda
tel. (15) 8415644
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wybierz Wybierz

 • Decyzja o lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponad lokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym)
 • Decyzja o warunkach zabudowy
 • Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (z jednego wnioskodawcy na drugiego) następuje na wniosek
 • Wydanie decyzji o podziale nieruchomości.
 • Wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wypisu, wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • Zaświadczenie (informacja) wydawana na wniosek z określeniem położenia rzeczowego terenu nieruchomości.

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Kierownik Referatu: Władysław Pracoń
tel. (15) 8415724
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wybierz Wybierz

 

 • Przyjmowanie informacji od osób fizycznych o rodzaju i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje)
 • Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie miasta i gminy Nisko, z wyłączeniem pomników przyrody i drzew rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków
 • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko)
 • Zawiadomienie o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych
 • Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

ul. Kościuszki 1A
37-400 Nisko
Kierownik Referatu:
Lucyna Drąg
tel. (15) 8415656; 15 8415655
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wybierz Wybierz

 • Sporządzenie aktu małżeństwa
 • Sporządzenie aktu urodzenia
 • Sporządzenie aktu zgonu
 • Sprostowanie i uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 • Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
 • Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego
 • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
 • Wpis do rejestru wyborców na własny wniosek
 • Wydanie dowodu osobistego
 • Wymeldowanie w trybie decyzji administracyjnej z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące
 • Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
 • Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca
 • Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
 • Zameldowanie na pobyt stały
 • Zaświadczenie z akt ewidencji ludności lub dowodach osobistych

 

Referat Promocji, Spraw Społecznych, Działalności Gospodarczej i Sportu

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Kierownik Refaratu:
Amanda Siudy
tel. (15) 8415631
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wybierz Wybierz

 • Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 • Procedura wpisu przedszkoli niepublicznych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 • Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

 • Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych

 • Zezwolenia dla przedsiebiorcow których działalność polega na organizacji przyjęć

 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

 • Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową

 • Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Referat organizacji i kadr

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Kierownik Refaratu:
Katarzyna Bis
tel. (15) 8415637
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wybierz Wybierz

 

Stanowisko pracy ds. obronnych i obywatelskich.

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Barbara Kobylarz
tel. (15) 8415635
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Świadczenia rekompensujące z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych
 • Uznanie osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym posiadaniu członków rodziny
 • Przyznanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych
 • Uznanie żołnierza czynnej służby wojskowej za żołnierza samotnego
 • Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą stawieniu się do kwalifikacji woskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Paweł Warchoł
tel. (15) 8415635
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Planowanie działalności z zakresu obrony cywilnej.
 • Planowanie działalności z zakresu zarządzania kryzysowego.
 • Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem kancelarii tajnej.
 • Wykonywanie innych zadań w zależności od aktualnych potrzeb i panującej sytuacji.

Inspektor Ochrony Danych i Informacji Publicznej

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Urszula Owanek
tel. (15) 8415637
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

 1. realizacja zadań wynikających z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz innych przepisów krajowych, europejskich i aktów wewnętrznych;
 2. monitorowanie przestrzegania wyżej wymienionego rozporządzenia;
 3. współpraca z organem nadzorczym - Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 4. pełnienie funkcji punktu kontaktowego z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 5. wsparcie administratora danych osobowych w realizacji praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane na mocy art. 15-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
 6. wsparcie administratora danych osobowych w dokonywaniu oceny skutków dla ochrony danych osobowych;
 7. wsparcie administratora danych osobowych w dokonywaniu zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. wsparcie pracowników w stosowaniu przepisów z zakresu ochrony danych osobowych;
 9. zapewnienie poradnictwa i informacji z zakresu ochrony danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku;
 10. przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych;
 11. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania i rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych;

z zakresu informacji publicznej:

 1. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
 2. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.