Czytaj więcej...Zakończył się organizowany przez Gminę i Miasto Nisko Konkurs Fotograficzny pn. "Niżańskie pejzaże".

Czytaj więcej...Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w imieniu Mieszkańców Gminy i Miasta Nisko pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. by każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji, był źródłem motywacji do coraz lepszej pracy i osiągania wyższych celów.

Dziękujemy za wrażliwość, wyrozumiałość, ofiarny trud oraz zaangażowanie i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

Życzymy, by nigdy nie zabrakło Państwu energii, ciepła i wytrwałości. Niech wyjątkowym wynagrodzeniem stanie się dla Was przekonanie, iż Wasze wysiłki ułatwiają życie wielu mieszkańcom naszej gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku
 Marcin Folta
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Waldemar Ślusarczyk 

 

W związku z realizacją projektu w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Młodzi z POWERem" nr projektu POWR.01.02.01-18-0006/19 oraz obowiązkiem informacyjnym wynikającym z umowy o dofinansowanie podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie przekazujemy Państwu informację na temat powyższego projektu.

Celem głównym projektu jest do 30.09.2021 r. podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób (35 kobiet i 25 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety;
 • osoby bierne zawodowo;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby zamieszkujące miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne usługi:

1. Ustalenie potrzeb Uczestnika/czki Projektu, działania aktywizacyjne. Każdy z Uczestników/czek odbędzie wymienione poniżej wsparcia:

 • Indywidualny Plan Działania (6h/osoba), usługa ma na celu identyfikację potrzeb oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, które będą podstawą dalszego udziału w projekcie.
 • Miękkie kompetencje zawodowe (1 gr/24h), moduły: nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy (zakres: autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, metody poszukiwania pracy, wybór odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych), zawodowe kompetencje interpersonalne rynku pracy i warsztat edukacyjny.

2. Szkolenia zawodowe (1 gr/średnio 120h), usługa polegać będzie na przygotowaniu Uczestników/czek Projektu do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w aktualną wiedzę i adekwatne kwalifikację/umiejętności niezbędne w środowisku pracy. Uczestnicy/czki zostaną skierowane przez doradcę zawodowego na dany rodzaj szkolenia, zgodny z jego IPD oraz zgodny z zapotrzebowaniem rynku pracy.

3. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy z Uczestnikiem/czką Projektu (5h/osoba) - celem jest najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy dla Uczestnika/czki Projektu na stanowisko zgodne z oczekiwaniami pracodawcy. Głównym zadaniem będzie dostarczanie Uczestnikowi/czce Projektu (drogą meilową, osobiście) ofert pracy zgodnie z posiadanymi kompetencjami i doświadczeniem. Metoda pracy: rozmowa indywidualna z Uczestnikiem/czką Projektu, zebranie informacji nadzór nad poprawnym formatem: listu motywacyjnego i CV.

4. Staże zawodowe (3 miesiące/osoba) - każdy z 60 Uczestników/czek Projektu odbędzie trzymiesięczne staże zawodowe. Celem jest wyposażenie Uczestnika/czki Projektu w praktyczne umiejętności wymagane do wykonania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycję. Staż będzie powiązany z IPD i/lub szkoleniem zawodowym i/lub oczekiwaniami pracodawcy.

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 • stypendium szkoleniowe (9,60 zł/h brutto);
 • stypendium stażowe (1 440,00 zł brutto/miesiąc);
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć;
 • bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy);
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia;
 • materiały piśmiennicze (długopis, notatnik);
 • zaświadczenie o ukończeniu szkoleniu;
 • zaświadczenie o ukończeniu staży;
 • pokrycie kosztów egzaminów;
 • pokrycie kosztów badań lekarskich.

Czytaj więcej...

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Dowiedz się więcej na: www.mzp.crb.lublin.pl lub pod nr. telefonu 733 300 438

W dniu 20.11.2020 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie przekazał Burmistrzowi ostatnią turę ok. 14,5 tyś. maseczek ochronnych.

Współpraca pomiędzy Zakładem Karnym w Rzeszowie i Burmistrzem Gminy i Miasta Nisko została zawarta dzięki inicjatywie wiceministra Marcina Warchoła i jest elementem działań podejmowanych w jednostkach penitencjarnych w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga. Maseczki zostały uszyte przez kobiety odbywające karę pozbawienie wolności w rzeszowskiej jednostce w ramach programu resocjalizacyjnego pod nazwą ART w KORONIE, który został opracowany przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Rzeszowie.

W przekazaniu wzięli udział: Marcin Warchoł – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Waldemar Ślusarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Nisko, płk Marek Grabek – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie i ppłk Krzysztof Kulczycki – Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie.

W sumie Zakład Karny w Rzeszowie przekazał do Gminy i Miasta Nisko 33,5 tyś. maseczek ochronnych.

Służba Więzienna pomaga szpitalom, hospicjom, placówkom medycznym, Domom Pomocy Społecznej, Domom Dziecka. Część środków ochronnych jest przekazywana na potrzeby sądów, prokuratur, kuratorów, funkcjonariuszy Służby Więziennej i innych służb mundurowych.

Tekst: mjr Maciej Słysz
Foto: Monika Majcher - Urząd Gminy i Miasta Nisko

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...