Aby dowiedzieć się jak załatwić sprawę:

 • lub wybierz zagadnienie

 

Nazwa jednostkiRealizowane zagadnienia

Referat Finansowy

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Kierownik Referatu:
Elżbieta Mitrowicz
tel. (15) 8415660
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Wybierz Wybierz

 • Podatek leśny - osoby prawne i jednostki organizacyjne
 • Podatek od nieruchomości - osoby prawne i jednostki organizacyjne
 • Podatek od środków transportowych
 • Podatek rolny - osoby prawne i jednostki organizacyjne
 • Ulgi w podatkach na wniosek osób fizycznych
 • Ulgi w podatkach na wniosek osób prawnych, jednostek organizacyjnych
 • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 • Zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego lub o nieruchomościach
 • Zmiana bądź uchylenie w całości lub w części decyzji ostatecznej ustalającej wysokość podatku leśnego w przypadku żądania przez stronę wszczęcia lub wznowienia postępowania podatkowego
 • Zmiana bądź uchylenie w całości lub w części decyzji ostatecznej ustalającej wysokość podatku od nieruchomości w przypadku żądania przez stronę wszczęcia lub wznowienia postępowania podatkowego
 • Zmiana bądź uchylenie w całości lub w części decyzji ostatecznej ustalającej wysokość podatku rolnego w przypadku żądania przez stronę wszczęcia lub wznowienia postępowania podatkowego
 • Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Kierownik Referatu:
Zbigniew Drewniak
tel. (15) 8415651
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wybierz Wybierz

 • Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Nisko, w szczególności na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy
 • Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości (budynku)
 • Najem lokali użytkowych
 • Oddanie nieruchomości w dzierżawę
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Rozgraniczenie nieruchomości
 • Prawo dysponowania gruntem na cele budowlane
 • Sprawy związane z wydanymi aktami własności ziemi
 • Sprzedaż nieruchomości Gminy Nisko w trybie bezprzetargowym
 • Sprzedaż nieruchomości Gminy Nisko w trybie przetargowym
 • Trwały Zarząd
 • Wykup lokalu mieszkalnego
 • Wypłata odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne (gminne)
 • Zamiana nieruchomości z Gminą Nisko

Referat Rozwoju Gospodarczego

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Kierownik Referatu:
Paweł Mateja
tel. (15) 8415639
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wybierz Wybierz

 • Wniosek na dysponowanie gruntem
 • Wniosek na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym
 • Wniosek o wydanie warunków budowy zjazdu
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Kierownik Referatu:
Monika Biało-Gajda
tel. (15) 8415644
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wybierz Wybierz

 • Decyzja o lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponad lokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym)
 • Decyzja o warunkach zabudowy
 • Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (z jednego wnioskodawcy na drugiego) następuje na wniosek
 • Wydanie decyzji o podziale nieruchomości.
 • Wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wypisu, wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • Zaświadczenie (informacja) wydawana na wniosek z określeniem położenia rzeczowego terenu nieruchomości.

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Kierownik Referatu: Władysław Pracoń
tel. (15) 8415724
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wybierz Wybierz

 

 • Przyjmowanie informacji od osób fizycznych o rodzaju i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje)
 • Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie miasta i gminy Nisko, z wyłączeniem pomników przyrody i drzew rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków
 • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko)
 • Zawiadomienie o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych
 • Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

ul. Kościuszki 1A
37-400 Nisko
Kierownik Referatu:
Lucyna Drąg
tel. (15) 8415656; 15 8415655
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wybierz Wybierz

 • Sporządzenie aktu małżeństwa
 • Sporządzenie aktu urodzenia
 • Sporządzenie aktu zgonu
 • Sprostowanie i uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 • Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
 • Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego
 • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
 • Wpis do rejestru wyborców na własny wniosek
 • Wydanie dowodu osobistego
 • Wymeldowanie w trybie decyzji administracyjnej z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące
 • Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
 • Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca
 • Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
 • Zameldowanie na pobyt stały
 • Zaświadczenie z akt ewidencji ludności lub dowodach osobistych

 

Referat Promocji, Spraw Społecznych, Działalności Gospodarczej i Sportu

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Kierownik Refaratu:
Amanda Siudy
tel. (15) 8415631
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wybierz Wybierz

 • Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 • Procedura wpisu przedszkoli niepublicznych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 • Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

 • Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych

 • Zezwolenia dla przedsiebiorcow których działalność polega na organizacji przyjęć

 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

 • Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową

 • Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Referat organizacji i kadr

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Kierownik Refaratu:
Katarzyna Bis
tel. (15) 8415637
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wybierz Wybierz

 

Stanowisko pracy ds. obronnych i obywatelskich.

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Barbara Kobylarz
tel. (15) 8415635
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Świadczenia rekompensujące z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych
 • Uznanie osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym posiadaniu członków rodziny
 • Przyznanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych
 • Uznanie żołnierza czynnej służby wojskowej za żołnierza samotnego
 • Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą stawieniu się do kwalifikacji woskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Paweł Warchoł
tel. (15) 8415635
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Planowanie działalności z zakresu obrony cywilnej.
 • Planowanie działalności z zakresu zarządzania kryzysowego.
 • Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem kancelarii tajnej.
 • Wykonywanie innych zadań w zależności od aktualnych potrzeb i panującej sytuacji.

Inspektor Ochrony Danych i Informacji Publicznej

Plac Wolności 14
37-400 Nisko
Urszula Owanek
tel. (15) 8415637
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

 1. realizacja zadań wynikających z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz innych przepisów krajowych, europejskich i aktów wewnętrznych;
 2. monitorowanie przestrzegania wyżej wymienionego rozporządzenia;
 3. współpraca z organem nadzorczym - Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 4. pełnienie funkcji punktu kontaktowego z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 5. wsparcie administratora danych osobowych w realizacji praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane na mocy art. 15-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
 6. wsparcie administratora danych osobowych w dokonywaniu oceny skutków dla ochrony danych osobowych;
 7. wsparcie administratora danych osobowych w dokonywaniu zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. wsparcie pracowników w stosowaniu przepisów z zakresu ochrony danych osobowych;
 9. zapewnienie poradnictwa i informacji z zakresu ochrony danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku;
 10. przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych;
 11. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania i rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych;

z zakresu informacji publicznej:

 1. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
 2. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.