W przedstawionym dokumencie zostały umieszczone aktualne uchwały z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.


1. Deklaracja o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
W dniu 4.12.2013 r. została  uchwała, która ustaliła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Uchwała Nr XXVIII/238/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Z uwagi na wymogi ustawowe dotyczące umożliwienia właścicielom nieruchomości składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniu 13 lutego 2015 r. Rada Miejska w Nisku dokonała zmiany w/w uchwały
 
Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 13 lutego 2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/238/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym aktualna deklaracja  została przedstawiona poniżej:

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/33/15. Rady Miejskiej w Nisku z dnia 13 lutego 2015 roku
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nisko
1) W dniu 4 grudnia 2013 r. Rada Miejska w Nisku uchwałą  przyjęła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nisko, który jest aktualny do dnia 30.06.2015 r.
a) Uchwała Nr XXVIII/234/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 4 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nisko”

b) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nisko aktualny do dnia 30.06.2015 r.

2) W związku z koniecznością przeprowadzenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Nisko konieczna była zmiana niektórych zapisów w/w regulaminu.
W dniu 13 lutego 2015 r. Rada Miejska w Nisku uchwałą dokonała zmian w regulaminie.

Zmiany obowiązują od 01.07.2015 r.

a) Uchwała V/31/15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 13 lutego 2015 r w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/234/12 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nisko”

b) Załącznik do uchwały Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 13 lutego 2015 r
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NISKO

 

3. Stawki opłat
W związku z zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska w dniu 12 marca podjęła uchwałę o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obowiązuje od dnia 30.03.2015 r.

Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nisko.

 

3. Termin, częstotliwość i tryb wnoszenia opłaty

Uchwała Nr XXVII/228/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 15 listopada 2012 r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nisko

 

4. W zamian za uiszczoną opłatę gmina była zobowiązana do podjęcia uchwały sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w której określiła ilość i rodzaje odbieranych odpadów.

1) Aktualne uchwały, ważne do dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr XXVIII/235/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr XXXIII/281/13 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nisku Nr XXVIII/235/12 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

2) W dniu 13.02.2015 r. w związku z wymogami wynikającymi z znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska w Nisku dokonała zmiany  w/w uchwały.
Nowa uchwała obowiązuje od 01.07.2015 r.

Uchwała Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

5. Przejęcie przez Gminę Nisko obowiązku odbioru odpadów komunalnych od firm, szkół i instytucji z terenu Gminy Nisko w zamian za uiszczoną opłatę.

Podjęta w dniu 15 listopada 2013 r. uchwała pozostaje aktualna do chwili obecnej

Uchwała Nr XXVII/225/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia15 listopada 2012 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nisko, niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.

 

Pracoń Władysław
kierownik referatu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej