Czytaj więcej...W dniu 17 czerwca 2015r. miało miejsce trzecie z zaplanowanych przez NCR spotkań integracyjnych dla seniorów z całego powiatu niżańskiego. Odbyło się ono w pięknym otoczeniu - w lesie na Warchołach, nad malowniczym stawem, gdzie nadleśnictwo wybudowało wygodną wiatę z ławami, stołami i paleniskiem, a nawet miejscem do tańczenia.

Niżańscy seniorzy, jako gospodarze, postarali się godnie przyjąć swych przyjaciół z Rudnika, Krzeszowa i Ulanowa. Otwarcie uroczystości obwieścił hejnał powitalny, odegrany na rogu myśliwskim przez Teresę Sibigę, po czym zebranych powitały panie: p. Kasia Potomska z NCR - u oraz p. Władysława Krasny, prezes niżańskiego koła PZER i I.

Czytaj więcej...Na dzień 19 czerwca 2015r. już od dłuższego czasu została zaplanowana wycieczka rehabilitacyjna niżańskich seniorów. Organizację wyjazdu powierzyliśmy naszemu sprawdzonemu przewodnikowi - panu Bogusławowi Wojtakowi z biura "Tęcza" z Ulanowa.

Wczesnym rankiem, w piątek, wygodny autokar zabrał z Niska 46 emerytów. Z niepokojem spoglądaliśmy w niebo, bo chmury zapowiadały zmianę pogody. I rzeczywiście, wkrótce się rozpadało.

37-400 Nisko, ul. 3-go Maja 8

Telefon kontaktowy: 600 568 708 - p. Stanisław Bera

Spotkania Klubu Seniora w Nisku odbywają się w każdą środę w godzinach od 10:00 do 12:00 oraz w każdy czwartek w godzinach od 16:00 do 18:00 (próby Chóru Seniora „Echo").

Zarząd Terenowego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nisku:

Teresa Ryczko - przewodnicząca

Stanisław Bera - zastępca przewodniczącej

Weronika Mierzwa - sekretarz

Anna Piekarz - skarbnik

Leokadia Rembisz - członek

Teresa Sibiga - członek

Jerzy Laskowski  - członek

 

Statut Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów:

Uchwalony przez IX Krajowy Zjazd Delegatów

w dniach 2-4 grudnia 2004 roku

i zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy

XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

w dniu 25 sierpnia 2005 roku sygn. akt WA.XIX Ns-Rej. KRS/16294/5/143

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie o nazwie: "Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów", zwany dalej: "Związkiem", działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

§2

1. Terenem działalności Związku jest Rzeczypospolita Polska.

2. Siedzibą władz naczelnych jest m. st. Warszawa.

§3

Związek powołuje oddziały okręgowe, rejonowe oraz koła terenowe i środowiskowe.

§4

Związek ma prawo używania sztandaru związkowego, odznak, znaku związkowego oraz pieczęci z nazwą Związku i jego jednostki organizacyjnej – ze wskazaniem siedziby i ewentualnie z oznaczeniem rejestrowym, nazwą banku i numerem konta bankowego.

§5

1. Związek jest organizacją pozarządową, dobrowolną, samodzielną, neutralną pod względem politycznym, wyznaniowym, etnicznym i rasowym.

2. Działalność Związku jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej ogółu jego członków. Działalność Związku może być wspomagana poprzez zatrudnianie osób nie będących członkami Związku.

3. Związek określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące działalności.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§6

Związek zrzesza emerytów, rencistów, inwalidów w celu:

1. Poprawiania ich warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi;

2. Organizowania życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów, inwalidów;

3. Reprezentowania ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.

§7

Dla osiągnięcia swych celów Związek:

1. Prowadzi działalność charytatywną i udziela pomocy członkom Związku w sprawach socjalno-bytowych;

2. Tworzy fundusze na cele socjalno-bytowe;

3. Prowadzi związkową kasę pogrzebową;

4. Organizuje i prowadzi biblioteki, czytelnie, świetlice, kluby, kluby seniora i zespoły artystyczne oraz współdziała w ich prowadzeniu;

5. Wydaje własną prasę oraz wykorzystuje wszelkie inne dostępne środki i formy informowania społeczeństwa o problemach emerytów, rencistów, inwalidów;

6. Współdziała z organami władzy, administracji publicznej i samorządowej oraz z instytucjami i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą;

7. Podejmuje różnorodne działania służące uzyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych, w tym:

a. Może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach okresowych odrębnymi przepisami;

b. Może otrzymywać dotacje, darowizny, zapisy, subsydia i subwencje wg zasad określonych w odrębnych przepisach;

8. Organizuje turnusy wypoczynkowe i rehabilitacyjne.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

Członkowie Związku dzielą się na:

1. Zwyczajnych,

2. Wspierających,

3. Honorowych.

§9

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia mająca prawo do pobierania emerytury lub renty (krajowej lub zagranicznej) albo uznana przez właściwy organ za inwalidę.

Członkiem zwyczajnym może być również inna osoba, jeżeli osiągnęła wiek emerytalny, bądź pozostaje na zasiłku przedemerytalnym lub emeryturze pomostowej oraz ich nie pracujący współmałżonek.

2. Członkiem zwyczajnym pozostaje nadal osoba, której – na mocy polskiego prawa emerytalno-rentowego – okresowo zawieszono lub ograniczono prawo do pobierania świadczenia pieniężnego.

3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych być członkami zwyczajnymi Związku.

4. Członkiem wspierającym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

5. Członkiem honorowym może być członek Związku, który położył wyjątkowe zasługi dla Związku i spraw emerytów, rencistów, inwalidów.

§10

1. Członków zwyczajnych, jak również członków wspierających – osoby fizyczne, przyjmują do Związku zarządy lub prezydia wszystkich stopni zgodnie z zasadami określonymi w Statucie.

2. Członków wspierających – osoby prawne przyjmuje Zarząd Główny i zarządy oddziałów okręgowych i rejonowych.

3. Godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek zarządu oddziału okręgowego zatwierdzony przez Zarząd Główny.

§11

1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo:

a. Wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz Związku z wyjątkiem osób, o których mowa w §9 pkt. 3 Statutu;

b. Uczestniczyć w pracach Związku i przedstawiać wnioski;

c. Korzystać z urządzeń i pomocy Związku.

2. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w pracach związku i przedstawiania wniosków.

3. Członkowie honorowi Związku mają prawo do zwolnienia na swoje życzenie z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§12

Członkowie Związku są obowiązani:

1. Zwyczajni:

a. Stosować się do postanowień Statutu, uchwał, regulaminów, instrukcji i zarządzeń władz Związku;

b. Dbać o dobre imię Związku;

c. Opłacać regularnie składki członkowskie i uczestniczyć w działalności Związku;

2. Wspierający:

a. Propagować cele statutowe Związku;

b. Regularnie opłacać składki członkowskie oraz wywiązywać się z innych zadeklarowanych świadczeń.

§13

1. Utrata członkostwa następuje przez:

a. Wystąpienie zgłoszone przez członka;

b. Prawomocną utratę prawa do emerytury lub renty albo prawomocne orzeczenie o braku inwalidztwa;

c. Skreślenie z listy członków, na mocy uchwały zarządu oddziału Związku z powodu zalegania, z nie usprawiedliwionych przyczyn, z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;

d. Wykluczenie ze Związku prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego;

e. Pozbawienie praw publicznych orzeczone prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego;

f. Śmierć członka lub likwidację osoby prawnej.

2. Od uchwały dotyczącej skreślenia przysługuje członkowi odwołanie do oddziału Związku wyższego stopnia w terminie 30 dni.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU

§14

1. Struktura Związku jest następująca:

a. Władze naczelne;

b. Oddziały okręgowa;

c. Oddziały rejonowe;

d. Koła terenowe i środowiskowe.

2. Oddział okręgowy działa na terenie ustalonym przez Zarząd Główny.

3. Oddział rejonowy działa na terenie ustalonym przez oddział okręgowy.

4. Koła terenowe obejmują swoim zakresem działania obszar określony uchwałą dotyczącą powołania koła, podejmowaną przez zarząd właściwego terytorialnie oddziału okręgowego lub rejonowego.

5. Koła środowiskowe obejmują swoim zakresem działania byłych pracowników danego zakładu pracy, twórców, wolnych zawodów lub pracowników określonego/ych zawodu/ów bez względu na miejsca ich zamieszkania i są powoływane na mocy uchwały zarządu właściwego terytorialnie oddziału ze względu na siedzibę koła środowiskowego.

§15

Zarząd Główny, zarządy oddziałów i kół w miarę potrzeb powołują komisje problemowe i zespoły robocze o charakterze opiniodawczo-doradczym.

§16

1. Wszelkie decyzje władz Związku wszystkich stopni mające charakter stanowiący są podejmowane w trybie uchwał.

2. Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem §87 ust. 1. W braku przewidzianej liczby członków (delegatów), zebranie członków i zjazdy delegatów odbywają się w drugim terminie, z góry ustalonym przez zarząd właściwego oddziału Związku, a powzięte wtedy uchwały są prawomocne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

§17

1. Wybory do władz Związku odbywają się w drodze tajnego lub jawnego głosowania. O sposobie głosowania decyduje Uchwała Zjazdu (zebrania).

2. Zarządy oraz komisje rewizyjne i sądy koleżeńskie wszystkich stopni mogą w czasie trwania kadencji uzupełniać składy o nowych członków, na miejsca wakujące, w łącznej liczbie nie przekraczającej ½ składu pochodzącego z wyborów. Kadencja członka władz Związku, o którego uzupełniono skład trwa do końca kadencji członków pochodzących z wyborów.

3. Członkami zarządów, komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich wszystkich stopni mogą być wybierani członkowie związku nie będący delegatami na Zjazd.

4. Mandat delegata na Zjazd może być uzyskiwany przez członka Związku również poza macierzystą jednostką organizacyjną. Mandat delegata może być uzyskany tylko w jednej jednostce organizacyjnej.

5. Dwukrotna lecz nie dłużej niż roczna nieusprawiedliwiona nieobecność członka Zarządu na kolejnych posiedzeniach Zarządu powoduje wygaśnięcie mandatu.

ROZDZIAŁ V

WŁADZE NACZELNE ZWIĄZKU

§18

Władzami naczelnymi Związku są:

1. Krajowy Zjazd Delegatów;

2. Zarząd Główny;

3. Główna Komisja Rewizyjna;

4. Główny Sąd Koleżeński.

A. KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

§19

1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku i jest zwoływany co pięć lat. Delegaci powoływani są na okres pięcioletni.

2. Termin Zjazdu ustala Zarząd Główny, który jest obowiązany zawiadomić o nim wszystkich delegatów co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem Zjazdu.

§20

Do właściwości Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1. Uchwalanie programu działania Związku;

2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;

4. Wybieranie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sadu Koleżeńskiego;

5. Uchwalanie Statutu i dokonywanie jego zmian;

6. Decydowanie o rozwiązaniu Związku;

7. Nadawanie godności członka honorowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;

8. Decydowanie o innych sprawach wniesionych przez Zarząd Główny i delegatów pod obrady Krajowego Zjazdu Delegatów.

§21

W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:

1. Z głosem decydującym – delegaci wybrani, zgodnie z regulaminem wyborczym uchwalonym przez Zarząd Główny;

2. Z głosem doradczym – członkowie Zarządu Głównego, Głównej komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz osoby zaproszone przez Zarząd Główny.

§22

Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów:

1. z inicjatywy własnej;

2. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

3. na podstawie uchwał podjętych przez co najmniej 1/3 zarządów oddziałów okręgowych.

§23

Zwołanie nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów powinna nastąpić najpóźniej w terminie 90 dni od daty zgłoszenia wniosku.

B. ZARZĄD GŁÓWNY

§24

1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Związku w okresie między krajowymi zjazdami delegatów i kieruje działalnością Związku.

2. Zarząd Główny składa się z 45-59 członków.

§25

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1. Ustalanie planu działalności Związku na podstawie programu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów oraz uchwał Zarządu Głównego;

2. Składanie na Krajowym Zjeździe Delegatów sprawozdania z działalności Związku za okres kadencji;

3. Ustalanie zasad gospodarki finansowej Związku;

4. Ustalanie treści, barwy i kształtu odznaki związkowej, znaku związkowego i sztandaru Związku;

5. Uchwalanie budżetu Związku oraz zatwierdzanie sprawozdania rocznego z działalności Związku;

6. Ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej;

7. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu Głównego;

8. Uchwalanie regulaminu Zarządu Głównego i jego Prezydium;

9. Uchwalanie regulaminy zarządów okręgowych, zarządów rejonowych i ich prezydiów oraz zarządów kół;

10. Uchwalanie regulaminu związkowej kasy pogrzebowej i inny funduszów;

11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium Zarządu Głównego;

12. Uchylanie uchwał w sprawach powoływania, łączenia i rozwiązywania oddziałów okręgowych Związku;

13. Podejmowanie uchwał w sprawach powoływania, łączenia i rozwiązywania oddziałów okręgowych Związku;

14. Zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Głównego, jeżeli prowadzona przez nich działalność jest sprzeczna ze Statutem i uchwałami władz naczelnych Związku, z prawem skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Główny Sąd Koleżeński. Zawieszenie w czynnościach trwa do czasu wydania prawomocnego orzeczenia, a w przypadku nie skierowania sprawy do Sądu Koleżeńskiego, zawieszenie trwa do końca kadencji;

15. Decydowanie w sprawach współpracy z pokrewnymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi;

16. Podejmowanie uchwał o zwołaniu Krajowego Zjazdu Delegatów;

17. Nadzorowanie wykonania przez oddziały i koła Związku zadań statutowych oraz przestrzegania jednolitych zasad działalności Związku;

18. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania majątku nieruchomego Związku;

19. Rozpatrywanie zaleceń i wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej

20. Powoływanie rzeczników reprezentujących Zarząd Główny wobec Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz ustalanie zakresu ich działania;

21. Nadawanie Odznaki Honorowej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;

22. Nadawanie wieloletnim przewodniczącym zarządów tytułu „Honorowy przewodniczący Zarządu".

§26

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§27

Członkowie Zarządu Głównego mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządów oddziałów wszystkich stopni.

§28

Zarząd Główny powołuje spośród swego grona Prezydium w składzie 11-17 osób, w tym przewodniczącego, 2-4 wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego i skarbnika, którzy stanowią kierownictwo Prezydium Zarządu Głównego.

§29

1. Prezydium Zarządu Głównego działa w imieniu Zarządu Głównego w okresie między plenarnymi posiedzeniami.

2. Do zakresu działania Prezydium należy w szczególności:

a. Gospodarowanie funduszami i zarządzanie majątkiem Związku w granicach określonych budżetem;

b. Realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i uchwał Zarządu Głównego;

c. Uchylanie uchwał zarządów oddziałów okręgowych, sprzecznych z przepisami prawnymi, Statutem, regulaminami lub uchwałami władz naczelnych Związku;

d. Zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów okręgowych i ich prezydiów lub poszczególnych ich członków, jeżeli prowadzona przez niech działalność jest sprzeczna ze Statutem i uchwałami władz naczelnych Związku, z prawem skierowania sprawy do rozpatrzenia przez właściwy sąd koleżeński. Zawieszenie w czynnościach trwa do czasu wydania prawomocnego orzeczenia, a w przypadku nie skierowania sprawy do sądu koleżeńskiego zawieszenie to trwa do końca kadencji. Po zawieszeniu zarządów i ich prezydiów zwołuje się nadzwyczajny Zjazd w celu wyboru nowego zarządu;

e. Reprezentowanie Związku na zewnątrz.

§30

Prezydium Zarządu Głównego odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.

§31

Kierownictwo Prezydium Zarządu Głównego kieruje bieżącymi pracami Zarządu Głównego oraz przygotowuje merytorycznie i organizacyjnie posiedzenia plenarne Zarządu Głównego oraz Prezydium Zarządu Głównego.

C. GŁOWNA KOMISJA REWIZYJNA

§32

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 9-11 członków, spośród których wypiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§33

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie co najmniej raz na rok działalności statutowej i gospodarki finansowej Związku, przedstawienie wniosków i oceny tej działalności Zarządowi Głównemu;

2. Składanie – na Krajowym Zjeździe Delegatów – wniosków w sprawie udzielenia Zarządowi Głównemu absolutorium;

3. Składanie na Krajowym Zjeździe Delegatów sprawozdania z działalności za okres kadencji;

4. Nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych jednostek niższego stopnia;

5. Uchwalanie, w porozumieniu z Zarządem Głównym, regulaminy komisji rewizyjnych.

D. GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

§34

Główny Sąd Koleżeński składa się z 9-15 członków, spośród których wybiera: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§35

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy członków Związku dotyczące:

1. Nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku oraz działania na szkodę Związku;

2. Naruszania zasad współżycia społecznego w działalności Związku;

3. Sporów między członkami w sprawach działalności statutowej Związku.

§36

1. Do Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

a. Uchwalanie, w porozumieniu z Zarządem Głównym, regulaminu sądów koleżeńskich;

b. Rozpatrywanie w I instancji spraw członków władz naczelnych Związku i członków władz oddziałów okręgowych;

c. Rozpatrywanie w II instancji odwołań od orzeczeń Głównego Sądu koleżeńskiego jako sądu I instancj8i oraz od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich;

d. Nadzorowanie działalności okręgowych sądów koleżeńskich;

e. Składanie na Krajowym Zjeździe Delegatów sprawozdania z działalności za okres kadencji.

2. Odwołania od orzeczeń Głównego Sądu koleżeńskiego, wydanych w I instancji rozpatruje ten sąd w innym, zwiększonym składzie.

3. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w I instancji przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

§37

Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego wydane w II instancji są ostateczne.

§38

1. Sądy koleżeńskie stosują następujące rodzaje kar:

a. Upomnienie;

b. Nagana;

c. Zawieszenie w prawach członkowskich na okres od jednego roku do dwóch lat, a w przypadku pełnienia funkcji z wyboru – nie krócej niż na okres do zakończenia kadencji;

d. Wykluczenie ze Związku.

2. Kary upomnienia i nagany uważa się za niebywałe po upływie dwóch lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia

3. Kary zawieszenia w prawach członkowskich oraz wykluczenia ze Związku mogą ulec zatarciu po upływie czterech lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia, o czym orzeka Główny Sąd Koleżeński.

ROZDZIAŁ VI

WŁADZE ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU

§39

Władzami oddziału okręgowego Związku są:

1. Okręgowy zjazd delegatów;

2. Zarząd oddziału okręgowego;

3. Okręgowa komisja rewizyjna;

4. Okręgowy sąd koleżeński

A. OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW

§40

1. Okręgowy zjazd delegatów jest najwyższą władzą oddziału okręgowego i jest zwoływany co pięć lat.

2. Termin zjazdu ustala zarząd oddziału okręgowego w porozumieniu z Zarządem Głównym. Zarząd okręgowy Est obowiązany zawiadomić o nim wszystkich delegatów co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem zjazdu.

§41

Do właściwości okręgowego zjazdu delegatów należy:

1. Uchwalanie programu działalności oddziału okręgowego;

2. Rozpatrywanie sprawozdań zarządu oddziału okręgowego, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego;

3. Udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału okręgowego;

4. Wybieranie zarządu oddziału okręgowego, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego;

5. Wybieranie delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;

6. Rozpatrywanie zgłoszonych wniosków.

§42

W okręgowym zjeździe delegatów biorą udział:

1. Z głosem decydującym – delegaci wybrani zgodnie z regulaminem wyborczym;

2. Z głosem doradczym – członkowie naczelnych i okręgowych władz Związku oraz osoby zaproszone przez zarząd oddziału okręgowego.

§43

Zarząd oddziału okręgowego zwołuje nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów:

1. Z inicjatywy własnej;

2. Na podstawie uchwały Zarządu Głównego;

3. Na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej;

4. Na podstawie uchwał, podjętych przez co najmniej połowę zarządów oddziałów rejonowych.

§44

Zwołanie nadzwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów powinno nastąpić najpóźniej w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

B. ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO

§45

3. Zarząd oddziału okręgowego kieruje działalnością Związku na terenie okręgu i odpowiada za swą działalność przed okręgowym zjazdem delegatów i przed Zarządem Głównym.

4. Zarząd oddziału okręgowego składa się z 11-31 członków.

§46

Do zakresu działania zarządu oddziału okręgowego należy:

1. Realizowanie uchwał okręgowego zjazdu delegatów oraz uchwał i zaleceń władz nadrzędnych Związku;

2. Składanie na okręgowym zjeździe delegatów sprawozdania ze swej działalności za okres kadencji;

3. Uchwalanie rocznych planów działalności oddziału;

4. Uchwalanie budżetu oddziału i przedstawienie Zarządowi Głównemu do zatwierdzenia;

5. Zatwierdzanie sprawozdania z działalności prezydium zarządu oddziału okręgowego;

6. Uchylanie uchwal prezydium zarządu oddziału okręgowego;

7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał prezydium zarządu oddziału okręgowego;

8. Podejmowanie uchwał o zwołaniu okręgowego zjazdu delegatów;

9. Podejmowanie u chwały w sprawie powoływania, łączenia i rozwiązywania oddziałów rejonowych;

10. Nadzorowanie działalności oddziałów rejonowych i kół oraz udzielanie im pomocy w realizowaniu zadań statutowych;

11. Rozpatrywanie zaleceń i wniosków okręgowej komisji rewizyjnej;

12. Powoływanie rzeczników reprezentujących zarząd okręgowy wobec okręgowego sądu koleżeńskiego oraz ustalanie zakresu ich działania.

§47

Posiedzenie zarządu oddziału okręgowego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§48

Członkowie zarządów oddziałów okręgowych mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach zarządów oddziałów rejonowych na terenie swego działania.

§49

Zarząd oddziału okręgowego powołuje spośród swego grona prezydium w składzie: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz, skarbnik oraz dwóch członków prezydium. Przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz i skarbnik stanowią kierownictwo prezydium zarządu oddziału okręgowego.

§50

1. Prezydium zarządu oddziału okręgowego działa w imieniu zarządu w okresie między plenarnymi posiedzeniami.

2. Do zakresu działania prezydium zarządu oddziału okręgowego należy w szczególności:

a. Realizowanie uchwał okręgowego zjazdu delegatów i uchwał zarządu oddziału okręgowego;

b. Zarządzanie gospodarkę finansową w ramach budżetu i administrowanie majątkiem oddziału okręgowego';

c. Uchylanie uchwał zarządów oddziałów rejonowych i kół podporządkowanych bezpośrednio do oddziału okręgowego sprzecznych z przepisami prawnymi, Statutem, regulaminami lub uchwałami władz naczelnych Związku;

d. Zawieszanie w czynnościach zarządów rejonowych i kół bezpośrednio podporządkowanych do oddziału okręgowego, ich prezydiów lub poszczególnych ich członków, jeżeli prowadzona przez nich działalność jest sprzeczna ze Statutem, i uchwałami władz naczelnych Związku, z prawem skierowania sprawy do rozpatrzenia przez właściwy sąd koleżeński. Zawieszenie w czynnościach trwa do czasu wydania prawomocnego orzeczenia, a w przypadku nie rozpatrywania sprawy przez sąd koleżeński zawieszenie to trwa do końca kadencji. Po zawieszeniu zarządów i ich prezydiów zwołuje się nadzwyczajny Zjazd w celu wyboru nowego zarządu;

e. Merytoryczne i organizacyjne przygotowywanie plenarnych posiedzeń zarządu oddziału okręgowego;

f. Reprezentowanie oddziału okręgowego na zewnątrz;

g. Przyjmowanie do Związku członków z terenu swojego działania;

h. Prowadzenie rejestru wszystkich członków Związku z terenu objętego swoim zakresem działania.

§51

Prezydium zarządu oddziału okręgowego odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż rak w kwartale.

C. OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

§52

Okręgowa Komisja Rewizyjna składa się z 5-11 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§53

Do zakresu działania okręgowej komisji rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie, co najmniej raz na rok, działalności statutowej i gospodarki finansowej oddziału okręgowego oraz przedstawienie wniosków i oceny tej działalności zarządowi oddziału okręgowemu;

2. Składanie na okręgowym zjeździe delegatów wniosków w sprawie udzielenia zarządowi oddziału okręgowego absolutorium;

3. Składanie na okręgowym zjeździe delegatów sprawozdania z działalności za okres kadencji;

4. Nadzorowanie działalności rejonowych komisji rewizyjnych.

D. OKRĘGOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

§54

Okręgowy Sąd Koleżeński składa się z 5-9 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§55

Do okręgowego sądu koleżeńskiego należy:

1. Rozpatrywanie w I instancji wszystkich spraw określonych w §35 z zastrzeżeniem wynikających z §36 ust. 1 pkt 2 Statutu;

2. Składanie na okręgowym zjeździe delegatów sprawozdania z działalności za okres kadencji.

§56

Postanowienia §36 ust. 3 i §38 Statutu stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ VII

WŁADZE ODDZIAŁU REJONOWEGO ZWIĄZKU

§57

Władzami oddziałów rejonowych Związku są:

1. Rejonowy zjazd delegatów;

2. Zarząd oddziału rejonowego;

3. Rejonowa komisja rewizyjna.

A. REJONOWY ZJAZD DELEGATÓW

§58

1. Rejonowy zjazd delegatów jest najwyższą władzą oddziału rejonowego i jest zwoływany co pięć lat.

2. Termin zjazdu ustala zarząd oddziału rejonowego w porozumieniu z zarządem oddziału okręgowego. Zarząd oddziału rejonowego jest obowiązany zawiadomić o nim wszystkich delegatów co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem zjazdu.

§59

Do właściwości rejonowego zjazdu delegatów należy:

1. Uchwalania programu działania oddziału rejonowego;

2. Rozpatrywania sprawozdań zarządu oddziału rejonowego i rejonowej komisji rewizyjnej;

3. Udzielania absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału rejonowego;

4. Wybieranie zarządu oddziału rejonowego i rejonowej komisji rewizyjnej;

5. Wybieranie delegatów na okręgowy zjazd delegatów;

6. Rozpatrywanie zgłoszonych wniosków.

§60

W rejonowym zjeździe delegatów udział biorą:

1. Z głosem decydującym – delegaci wybrani zgodnie z regulaminem wyborczym;

2. Z głosem doradczym – członkowie nadrzędnych i rejonowych władz Związku oraz osoby zaproszone przez zarząd oddziału rejonowego.

§61

Zarząd oddziału rejonowego w porozumieniu z zarządem oddziału okręgowego może zdecydować o odbyciu zamiast zjazdu delegatów – walnego zebrania członków (jeżeli oddział był powołany w czasie bieżącej kadencji).

§62

Zarząd oddziału rejonowego zwołuje nadzwyczajny zjazd delegatów:

1. Z inicjatywy własnej;

2. Na podstawie uchwały zarządu oddziału okręgowego Związku;

3. Na wniosek rejonowej komisji rewizyjnej;

4. Na podstawie uchwał podjętych przez co najmniej połowę liczby zarządów kół działających na terenie oddziały rejonowego.

§63

Zwołanie nadzwyczajnego rejonowego zjazdu delegatów powinno nastąpić najpóźniej w terminie 60 dni od daty zgłoszenia wniosku.

B. ZARZĄD ODDZIAŁU REJONOWEGO

§64

1. Zarząd oddziału rejonowego kieruje działalnością Związku na terenie objętym swoim zakresem działania i odpowiada za swą działalność przed rejonowym zjazdem delegatów i zarządem oddziału okręgowego Związku.

2. Zarząd oddziału rejonowego składa się z 7-25 członków.

§65

Do zakresu działania zarządu oddziału rejonowego należy:

1. Realizowanie uchwał rejonowego zjazdu delegatów oraz uchwał i zaleceń władz nadrzędnych Związku;

2. Składanie na rejonowym zjeździe delegatów sprawozdań ze swej działalności za okres kadencji;

3. Uchwalanie rocznych planów działalności oddziału rejonowego;

4. Uchwalanie budżetu oddziału i przedstawianie go zarządowi oddziału kręgowego Związku do zatwierdzenia;

5. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności prezydium zarządu oddziału rejonowego;

6. Uchylanie uchwał prezydium zarządu rejonowego;

7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał prezydium zarządu oddziału rejonowego;

8. Podejmowanie uchwał o zwołaniu rejonowego zjazdu delegatów;

9. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania, łączenia i rozwiązywania kół;

10. Nadzorowanie działalności kół i udzielanie im pomocy w realizowaniu zadań statutowych;

11. Rozpatrywanie zaleceń i wniosków rejonowej komisji rewizyjnej.

§66

Posiedzenia zarządu oddziału rejonowego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

§67

Członkowie zarządów oddziałów rejonowych mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach zarządów kół na terenie swego działania.

§68

Zarząd oddziału rejonowego powołuje spośród swego grona prezydium w składzie: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz, skarbnik.

§69

1. Prezydium zarządu oddziału rejonowego działa w imieniu zarządu w okresie między jego posiedzeniami.

2. Do zakresu działania prezydium należy w szczególności:

1) Realizowanie uchwał rejonowego zjazdu delegatów i uchwał zarządu oddziału rejonowego;

2) Zarządzanie gospodarką finansową w ramach budżetu i administrowanie majątkiem oddziału rejonowego;

3) Uchylanie uchwał zarządów kół, sprzecznych z przepisami prawnymi, Statutem, regulaminami lub uchwałami władz Związku;

4) Zawieszanie w czynnościach zarządów kół lub poszczególnych ich członków, jeżeli ich działalność jest sprzeczna ze Statutem i uchwałami nadrzędnych władz Związku, z prawem skierowania sprawy do rozpatrzenia przez właściwy są koleżanki. Zawieszenie w czynnościach trwa do czasu wydania prawomocnego orzeczenia, a w przypadkach nierozpatrywania sprawy przez sąd koleżeński zawieszenie to trwa do końca kadencji. Po zawieszeniu zarządów i ich prezydium zwołuje się nadzwyczajny Zjazd w celu wyboru nowego Zarządu;

5) Merytoryczne i organizacyjne przygotowywanie plenarnych posiedzeń zarządu oddziału rejonowego;

6) Reprezentowanie oddziału rejonowego na zewnątrz;

7) Przyjmowanie do Związku członków z terenu swojego działania;

8) Prowadzenie rejestru wszystkich członków Związku z terenu objętego swoim zakresem działania.

§70

Prezydium zarządu oddziału rejonowego odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.

C. REJONOWA KOMISJA REWIZYJNA

§71

Rejonowa Komisja Rewizyjna składa się z 3-9 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§72

Do zakresu działania rejonowej komisji rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie działalności statutowej i gospodarki finansowej oddziału rejonowego i zarządów kół orz przedstawianie wniosków i oceny tej działalności zarządom tych jednostek organizacyjnych;

2. Składanie na rejonowych zjazdach delegatów wniosków w sprawie udzielania absolutorium;

3. Składanie na rejonowych zjazdach delegatów lub walnych zebraniach kół sprawozdań za okres kadencji.

ROZDZIAŁ VIII

KOŁA

§73

1. Koła mogą być powoływane na określonym terenie lub w środowiskach skupiających członków Związku, stosownie do postanowień§14 ust. 4 i ust. 5 niniejszego statutu.

2. Koło składa się z co najmniej 10 członków.

§74

Władzami koła są:

1. Walne zebrania członków;

2. Zarząd koła.

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA

§75

1. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków koła jest zwoływane co 5 lat.

2. Termin wolnego zebrania oraz sposób powiadomienia członków ustala zarząd koła w porozumieniu z zarządem oddziału rejonowego lub okręgowego. Zarząd koła jest obowiązany zawiadomić członków o ustalonym terminie co najmniej na 14 dni prze odbyciem walnego zebrania.

§76

Do właściwości walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego należy:

1. Rozpatrywanie sprawozdań zarządu koła;

2. Ustalanie zadań dla zarządu koła;

3. Wybieranie zarządu koła;

4. Wybieranie delegatów na rejonowy zjazd;

5. Rozpatrywanie zgłoszonych wniosków.

§77

W walnym zebraniu członów koła biorą udział jego członkowie oraz osoby zaproszone przez zarząd koła.

§78

Walne zebranie informacyjne członków koła jest zwoływane co najmniej raz w roku. Termin zebrania oraz sposób powiadamiania członków ustala zarząd koła w porozumieniu z zarządem oddziału rejonowego lub okręgowego.

§79

Nadzwyczajne zebrania członków zwołuje zarząd koła:

1. Z inicjatywy własne, za zgodą zarządu oddziału rejonowego lub okręgowego;

2. Na podstawie uchwały zarządu oddziału rejonowego lub okręgowego;

3. Na wniosek rejonowej lub okręgowej komisji rewizyjnej;

4. Na podstawie wniosków co najmniej połowy liczby członków koła.

§80

Zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania członków koła powinno nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

B. ZARZĄD KOŁA

§81

1. Zarząd kieruje działalnością koła i jest za nią odpowiedzialny przed walnym zebraniem członków koła i zarządem oddziału rejonowego lub okręgowego.

2. Zarząd koła składa się z 3-7 członków, w tej liczbie: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Liczebność zarządu koła ustala każdorazowo walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków – przed przystąpieniem do zgłaszania kandydatów.

§82

Do zakresu działania zarządu koła należy:

1. Realizowanie uchwał walnego zebrania członków koła oraz uchwał i zaleceń władz nadrzędnych Związku;

2. Składanie na walnym zebraniu członków koła sprawozdań ze swej działalności za okres kadencji;

3. Uchwalanie rocznych planów działalności zarządu koła;

4. Kierowanie pracami koła;

5. Gospodarowanie funduszami koła w ramach budżetu administrowanie majątkiem koła;

6. Przyjmowanie członków do Związku;

7. Prowadzenie rejestru członków Związku z terenu objętego działalnością koła;

8. Przestawianie zarządowi oddziału rejonowego lub okręgowego Związku wniosków o skreślenie członka z ewidencji związkowej;

9. Zwoływanie walnego zebrania członków koła.

§83

Posiedzenia zarządu koła odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

ROZDZIAŁ IX

FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKU

§84

Fundusze i majątek Związku składa się z:

1. Wpisowego i składek członkowskich;

2. Wpływów z wydawnictw, imprez i innej działalności;

3. Dotacji, darowizn, zapisów, subsydiów i subwencji;

4. Wpływów, dochodów niestałych i nieruchomości;

5. Wpływów z działalności gospodarczej.

§85

1. Wszelkie fundusze i składniki majątkowe stanowią majątek Związku.

2. Władze oddziałów Związku są obowiązane zarządzać majątkiem Związku zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny.

§86

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ustala Zarząd Główny Związku.

2. Nabywanie lub zbywanie majątku nieruchomego, wymaga uchwały Zarządu Głównego.

3. Do składania oświadczeń w imieniu Związku w zakresie spraw majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Prezydium Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§87

1. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania Związku wymagają większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej ¾ liczby delegatów.

2. W uchwale o rozwiązaniu Związku – Krajowy Zjazd Delegatów rozstrzyga o przeznaczeniu majątku Związku.

Terenowe Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nisku zostało powołane do życia w czerwcu 1996 roku jako jednostka podległa Zarządowi Rejonowemu w Stalowej Woli. Gdy w 2008 roku powstał Rejonowy Zarząd PZERiI w Rudniku nad Sanem, zostało do niego dołączone niżańskie Koło Terenowe, którego prezesem był Bolesław Socha, a w skład zarządu wchodzili: Władysława Krasny, Stefan Lipko, Józef Makówka i Jerzy Wawrzyniecki.

Podczas zebrania w dniu 19 stycznia 2010r. prezes Socha złożył rezygnację z pełnionej funkcji, tłumacząc się pogarszającym się stanem zdrowia i nadmiarem różnych obowiązków. Powstał więc wakat na stanowisku prezesa, postanowiono też wybrać nowych członków zarządu na miejsce mało aktywnych Stefana Lipki i Józefa Makówki.

Nowy zarząd ma następujący skład:

Władysława Krasny – prezes;

Weronika Mierzwa – zastępca prezesa;

Leokadia Rembisz – sekretarz;

Jerzy Wawrzyniecki – skarbnik;

Kazimierz Baran - członek zarządu;

Jerzy Laskowski - czlonek zarządu;

Kazimierz Wala - członek zarządu.

Dzięki staraniom nowego zarządu i jego dobrej współpracy z Urzędem Gminy i Miasta udało się uzyskać lokal na siedzibę zarządu i Klubu Seniora. Mieści się on w centrum miasta, przy ulicy 3-go Maja 8.

20 SIERPNIA 2010r. 

 W pogodny sierpniowy poranek grupa 45 seniorów z Niska wybrała się na planowaną od wiosny wycieczkę rekreacyjno-rehabilitacyjną do Iwonicza Zdroju. W programie było również zwiedzanie Dukli i wypad na Słowację.

Wizyta w uzdrowisku, chociaż krótka, ma zbawienny wpływ na zdrowie i kondycję fizyczną człowieka, zwłaszcza w starszym wieku. Skorzystaliśmy ze zbiorowej kabiny do inhalacji (było tam bardzo wesoło, bo dla lepszej wentylacji płuc należało głośno śpiewać), z wyciszającego relaksu w jaskini solnej, piliśmy też lecznicze wody w uzdrowiskowej pijalni.

Dzięki Państwu Sobiłom z Zarzecza, którzy w Iwoniczu mają znajomego księdza, zwiedziliśmy znajdujący się w tej miejscowości największy w Polsce kościół drewniany. W jego pięknym wnętrzu zaśpiewaliśmy „Barkę".

Z Iwonicza udaliśmy się do Dukli, gdzie oglądaliśmy wnętrze zabytkowej świątyni. Mieliśmy też okazję zobaczyć wojskowe pojazdy i inne sprzęty – pozostałości po słynnej bitwie o Przełęcz Dukielską.

Korzystając z bliskości Słowacji przejechaliśmy kilkadziesiąt kilometrów, aby w pasie przygranicznym zrobić zakupy, bo niektóre artykuły u sąsiadów są tańsze niż u nas. Największym powodzeniem cieszył się rum i czekolady „studenckie".

Pełni wrażeń późnym wieczorem wróciliśmy do domu.

14 PAŹDZIERNIKA 2010r.

 Po co jechać daleko, kiedy blisko domu jest tyle ciekawych rzeczy do zobaczenia?!

Dlatego postanowiono zorganizować wycieczkę do niedalekiego Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego. Niby każdy (albo prawie każdy) tam był, ale co innego jest prywatna wycieczka, a co innego zwiedzanie z profesjonalnym przewodnikiem. Naprawdę wiele dowiedzieliśmy się o starym Sandomierzu, jego historii i teraźniejszości. Z dziedzińca zamkowego spojrzeliśmy na płynącą w dole Wisłę, która tyle szkód potrafi wyrządzić podczas powodzi.

Renesansowy zamek w Baranowie urzekł nas swym majestatycznym pięknem. Ciekawostką jest zaznaczony na murze zamku punkt (na wysokości ok. 2 m), do którego sięgała woda z Wisły podczas ostatniej powodzi. Straszne to!

Dopisała nam piękna jesienna pogoda, więc w znakomitych humorach wróciliśmy wieczorem do Niska.

23 LISTOPADA 2010r.

Koniec listopada – to czas zabaw andrzejkowych.

Grupa entuzjastów postanowiła więc zająć organizacją takiej imprezy towarzyskiej. Jednak rekonesans po niżańskich lokalach gastronomicznych nieco ostudził nasze zapały; okazało się, że taki wieczór w restauracji to zbyt wielki wydatek jak na kieszeń emeryta. Postanowiliśmy więc spotkać się w klubie. I to był strzał w dziesiątkę! Panie przygotowały część gastronomiczną, panowie postarali się o dobrą muzykę i coś na wzmocnienie humorów – i wieczór był naprawdę udany! Były nawet tańce, choć z duszą na ramieniu, bo podłoga starej kamienicy, w której mieści się klub, lekko się uginała...

Zabawa była bardzo udana!

19 STYCZNIA 2011r.

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Bardzo uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok działalności związkowej. W noworocznym spotkaniu w Klubie Seniora wzięli udział dostojni goście w osobach:

starosta niżański p. Gabriel Waliłko

zastępca burmistrza Gminy i Miasta Nisko Teresa Sułkowska

prezes Związku Rejonowego PZERiI w Stalowej Woli oraz członek Zarządu Okręgu w Rzeszowie p. Wójtowicz

prezes Zarządu Rejonowego w Rudniku p. Kazimiera Socha.

Spotkanie było nie tylko okazją do składania sobie nawzajem życzeń; dokonano też podsumowania działalności Terenowego Koła w minionym roku kalendarzowym, wysuwano też propozycje działań na najbliższe miesiące.

Z ust starosty i burmistrza padły słowa uznania za aktywność seniorów w środowisku, usłyszeliśmy też obietnice pomocy.

Spotkanie noworoczne nie mogło się odbyć bez kolędowania. Zaśpiewaliśmy wspólnie wiele pięknych kolęd i okazało się, że mamy świetne głosy. Trzeba pomyśleć o założeniu prawdziwego chóru!

21-22 CZERWCA 2011r.

WYCIECZKA DO LWOWA

Jeszcze w ubiegłym roku nieśmiało marzyło nam się zorganizowanie wycieczki do Lwowa – i wreszcie się udało! Stronę organizacyjną wziął na siebie właściciel biura turystycznego „Tęcza" z Ulanowa, pan Bogusław Wojtak, z którym bardzo dobrze nam się współpracuje.

Ze względu na sporą odległość i konieczność przekraczania polsko-ukraińskiej granicy podróż musiała trwać kilka godzin, ale piękny Lwów zrekompensował nam trudy drogi. Mieliśmy świetną przewodniczkę, która chciała nam jak najwięcej pokazać, choć nie wszyscy byli w stanie dotrzymać jej kroku. Niezapomnianych wrażeń dostarczył nam Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich. Byliśmy w katedrze i w cerkwi, a także w pięknym gmachu lwowskiej opery. Podziwialiśmy panoramę miasta z Góry Zamkowej, zwiedziliśmy Rynek i Stare Miasto.

Piękne było też pożegnanie: po zwiedzeniu starego browaru zasiedliśmy tam do obiadu, a konsumpcję nam umilał grający na akordeonie i pięknie śpiewający muzyk – wykładowca miejscowej Akademii Muzycznej.

Po dwóch dniach nieco zmęczeni, ale szczęśliwi i nieco zadumani nad zakrętami historii wróciliśmy do Niska.

3 SIERPNIA 2011r.

WYCIECZKA DO ŁAŃCUTA

Na kolejną wycieczkę z biurem „Tęcza" wyruszyliśmy do Łańcuta. I choć obiekt prawie każdemu dobrze znany, warto odświeżyć sobie wrażenia ze zwiedzania pięknych wnętrz pałacowych. Komnaty sypialne, bawialnia, jadalnie, sala balowa, przestronne korytarze – to robi wrażenie! Oddzielny budynek – to powozownia z chyba największą w Polsce kolekcją karet, powozów i szarabanów. Na ścianach powozowni można podziwiać myśliwskie trofea panów Potockich, którzy jeździli na safari do Afryki.

Z ciekawością czekaliśmy na zwiedzanie niedawno zbudowanej storczykarni. Miłośnicy kwiatów byli w pełni usatysfakcjonowani! Ponad 600 gatunków storczyków wszelkich barw i kształtów (i zapachów!), niby w amazońskiej dżungli – coś pięknego!

Z Łańcuta wracaliśmy przez Leżajsk, gdzie czekały nas kolejne atrakcje: zwiedzanie zabytkowego klasztoru o.o. Bernardynów oraz wizyta na żydowskim cmentarzu z grobem cadyka Elimelecha. To coś nowego i bardzo ciekawego!

Z Leżajska prosta droga wiedzie do Niska. Ale w Kopkach zboczyliśmy z niej do lasu, gdzie na polanie pod dębem rozpaliliśmy ognisko i upiekliśmy kiełbaski. Były też śpiewy i tańce – świetne zakończenie wycieczki! Było coś dla ducha i coś dla ciała!

12 PAŹDZIERNIKA 2011r.

Grupa seniorów spotkała się w niżańskim parku z instruktorem NORDIC WALKING. Od tego dnia rozpoczyna się regularne uprawianie spacerów z kijkami przez grupę pań – emerytek.

30 LISTOPADA 2011r.

DZIEŃ SENIORA

Z inicjatywy Burmistrza Gminy i Miasta nisko p. Juliana Ozimka zorganizowano w Nisku uroczyste obchody Dnia Seniora. W sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół" zgromadzili się seniorzy (wszyscy starsi mieszkańcy Niska, niekoniecznie zrzeszeni w Związku Emerytów). Burmistrz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej oraz niżańskim proboszczem złożyli zebranym serdeczne życzenia, po czym każdy obecny na sali otrzymał piękną czerwoną różę.

Następnie odbył się uroczysty koncert w wykonaniu chóru męskiego, orkiestry kameralnej i zespołu wokalnego pod dyrekcją dyrektora NCK-u p. Edwarda Horoszko. Artyści otrzymali gromkie brawa; bardzo się podobali!

Po występie w hallu czekał skromny poczęstunek. Przy kawie, herbacie i ciasteczkach seniorzy gawędzili o tym, jak to miło, że władza dostrzega i docenia ludzi w wieku emerytalnym...

19 STYCZNIA 2012r.

OPŁATEK

Nowy rok działalności Terenowe Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów rozpoczęło spotkaniem opłatkowym. Tym razem odbyło się ono nie w klubie, a w wynajętej świetlicy PSS-u przy ul. Rzeszowskiej, gdzie jest po prostu więcej miejsca.

Gośćmi spotkania byli: reprezentująca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko p. Amanda Siudy, dyrektor PSS-u p. Zybura, dyrektor niżańskiego oddziału banku PKO BP p. Edyta Szczęch-Jajuga, prezes Rejonowego Oddziału PZERiI w Rudniku nad Sanem p. Kazimiera Socha oraz dziennikarze ze „Sztafety" i „Echa Dnia".

Pani prezes Wł. Krasny złożyła wszystkim noworoczne życzenia, po czym wszyscy ze wszystkimi łamali się opłatkiem. Po chwilowym zamieszaniu znowu wszyscy zajęli miejsca, by wysłuchać informacji p. prezes Władysławy Krasny na temat podsumowania minionego roku i planów na rok bieżący.

Oczywiście było później śpiewanie kolęd i konsumowanie słodkich przekąsek, popijanych kawą lub herbatą.

25-26 CZERWCA 2012r.

Na dwudniową wycieczkę seniorzy wybrali się w góry. W planie było zwiedzanie Zakopanego, skorzystanie z kąpieli w wodach termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej oraz zwiedzanie Jaskini Bielańskiej na Słowacji. Zakopane przywitało turystów ulewnym deszczem, który nieco pokrzyżował im plany, ale i tak udało się zrealizować większość zaplanowanych punktów programu. Wieczorem pierwszego dnia w miejscu zakwaterowania miało miejsce spotkanie z góralami, którzy gawędami, śpiewem i graniem wynagrodzili seniorom kaprysy pogody. Drugi dzień wycieczki to wyjazd na Słowację. Żmudne wspinanie się ok. 800 m w górę, by wejść do Jaskini Bielańskiej, dało się wszystkim we znaki. Jednak uroda bogatej szaty naciekowej wynagrodziła trudy wspinaczki. Odpoczynek przyniosła dopiero kąpiel w wodach termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej. Wodne masaże – to prawdziwa odnowa biologiczna dla seniorów.

26 WRZEŚNIA 2012r.

Kilkunastoosobowa grupa seniorów skorzystała z zaproszenia kol. Kazimierza Wali i udała się do Domostawy, gdzie nad rzeką Bukową, na jego posesji rozpalono ognisko. Były pieczone kiełbaski i ziemniaki, śpiewano piosenki biesiadne, a kol. Teresa Sibiga dała koncert na rogu myśliwskim, co w plenerze, wśród drzew, miało szczególny urok.

25 PAŹDZIERNIKA 2012r.

Pizzeria „Capri" została wybrana na miejsce towarzyskiej składkowej imprezy na pożegnanie lata. Aż 45 osób wyraziło chęć zabawy,która naprawdę się udała! Właścicielka lokalu pięknie nakryła i zastawiła stoły,zamówiła didżeja,który przygotował odpowiednie nagrania do słuchania i do tańca. Wszyscy świetnie się bawili;lokal się spodobał i seniorzy obiecali,że jeszcze tu wrócą.

21 LISTOPADA 2012 r.

WERNISAŻ

Wiosną bieżącego roku nasza emerycka organizacja wzięła udział w organizowanym przez burmistrza konkursie,mającym na celu aktywizację ludzi w starszym wieku. Otrzymaliśmy dotację na zakup materiałów pasmanteryjnych i tkanin,potrzebnych do wykonania różnych robótek ręcznych. W listopadzie przyszedł czas na podsumowanie kilkumiesięcznej działalności. Wykonane przez panie prace zostały pokazane na wystawie zatytułowanej ''Złota jesień''. Na uroczystym wernisażu gościliśmy burmistrza pana Juliana Ozimka,panią Alicję Sochacką z Niżańskiego Centrum Kultury oraz dziennikarkę ze ''Sztafety''.

Swoje prace wystawiały panie:Lucyna Leszczyńska -Strzelecka,Władysława Krasny, Janina Sochacka,Danuta Kazanecka,Teodozja Sobiło oraz Leokadia Rembisz. Dzięki wystawionym pracom klub nabrał nowego,odświętnego wyglądu. Wszystkim obecnym na wernisażu wystawa bardzo się podobała. Można ją będzie zwiedzać przez najbliższy miesiąc.

Dla uświetnienia uroczystości nasz ''raczkujący'' chórek wykonał trzy piosenki o charakterze lokalno-patriotycznym: „Pieśń o Nisku", „Niżaniacy" oraz „Moje Nisko".

28 LISTOPADA 2012r.

Miłośnicy życia towarzyskiego domagali się zorganizowania zabawy andrzejkowej, więc skorzystano znowu z gościnnego lokalu „Capri". Tym razem bawiło się tylko 28 osób, co było o tyle wygodne, że wszyscy zmieścili się w jednej sali, więc nic nie utrudniło wspólnych śpiewów. Tańce oczywiście też były,znalazł się też moment na wzniesienie toastu na cześć pani prezes Władysławy Krasny, która niedawno obchodziła urodziny.

30 LISTOPADA 2012r.

Podobnie jak przed rokiem burmistrz zaprosił starszych mieszkańców miasta i gminy na uroczystość Dnia Seniora. Po wysłuchaniu życzeń zebrani zostali obdarowani czerwonymi różami. Grupka śpiewających niżańskich emerytów odważyła się publicznie wykonać kilka piosenek i spotkała się z życzliwym przyjęciem. Głównym punktem programu artystycznego był występ kapeli podwórkowej"Beka" z Przeworska.

11 GRUDNIA 2012r.

WYBORY

Zgodnie ze statutem w tym roku powinny się odbyć wybory władz Polskiego Związku Emerytów,Rencistów i Inwalidów. U nas ustaliliśmy termin na 11 grudnia. Zarezerwowaliśmy świetlicę PSS-u, pomyśleliśmy o skromnym poczęstunku, zaprosiliśmy gości i o godz.11.00 rozpoczęło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze,które bardzo sprawnie poprowadził pan Krzysztof Czubat. Z zaproszonych gości przyszedł przedstawiciel starostwa oraz Urzędu Gminy i Miasta ,z Rudnika przyjechała pani prezes Kazimiera Socha.

Pani Władysława Krasny złożyła obszerne sprawozdanie z działalności zarządu Koła Terenowego PZER i I w Nisku. Wynika z niego,że zarząd działał bardzo prężnie i w wielu dziedzinach. W dyskusji nad sprawozdaniem również podkreślano wielkie zaangażowanie członków zarządu w organizację wielu ciekawych form pracy w środowisku seniorów.

Następnie Komisja Wyborcza przeprowadziła wybory,w wyniku których powołano nowy zarząd. A oto jego skład:

Władysława Krasny - prezes

Kazimierz Baran - zastępca prezesa

Jerzy Wawrzyniecki - skarbnik

Danuta Kazanecka - sekretarz

Kazimierz Wala,Jerzy Laskowski,Weronika Mierzwa - członkowie

Fakt,że trzy najważniejsze stanowiska objęły osoby z poprzedniego zarządu, jest chyba najlepszym dowodem uznania dla ich pracy i wyrazem zaufania na przyszłość.

15 STYCZNIA 2013r.

Tradycyjne spotkanie opłatkowe odbyło się w nieco ciasnej sali klubowej,ale jakoś wszyscy się pomieścili. Gośćmi seniorów byli:burmistrz Julian Ozimek, wicestarosta pan Sławomir Czwal oraz prezes Niżańskiego Centrum Rozwoju Robert Bednarz i pani Alicja Sochacka z Niżańskiego Centrum Kultury.

Przedstawiciele władz wysoko ocenili pracę Zarządu Terenowego Koła PZER i I w Nisku i zadeklarowali swą wszechstronną pomoc.

Przy wspólnym kolędowaniu i zajadaniu słodkich wypieków minęło kilka miłych godzin.

16 STYCZNIA 2013r.

Z inicjatywy nowych członków związku emerytów, p.p. Marii i Stanisława Berów, odbyło się spotkanie z mieszkającym w Stalowej Woli poetą Kazimierzem Lindą. Koleżanka Maria Bera przedstawiła biografię poety,a potem sam autor czytał swe wiersze. Seniorzy odwdzięczyli mu się zaśpiewaniem kilku piosenek,co się panu Lindzie bardzo spodobało.

24 STYCZNIA 2013r.

Kolejny raz lokal"Capri" stał się miejscem zabawy seniorów. Jak zwykle gospodyni przygotowała konsumpcję oraz salkę do tańców,zaś sami emeryci urozmaicali imprezę śpiewaniem popularnych piosenek oraz kupletów,które wywołały huragan śmiechu, bo ich bohaterami byli obecni na zabawie goście. Nikt się jednak nie obraził.

14 LUTY 2013r.

Sukcesem zakończyły się starania o zatrudnienie dyrygenta, który podjąłby się poprowadzić chór seniorów. Właśnie 14 lutego odbyło się pierwsze spotkanie miłośników śpiewu z panią Mirosławą Barylską, muzykologiem, która podjęła się tego trudnego zadania.

A ponieważ z tą datą związane są obchodzone od niedawna w Polsce „walentynki", pani prezes złożyła wszystkim seniorom serdeczne życzenia i wręczyła piernikowe serca.

16 CZERWCA 2013r.

Grupa śpiewających seniorów pod nazwą chór "Echo" pod kierunkiem Mirosławy Barylskiej po raz pierwszy wystąpiła publicznie podczas obchodów Dni Niska.

Władze sfinansowały paniom jednakowe białe bluzeczki i kolorowe szaliki, a panom białe koszule i złociste krawaty. Młody chór (!) wykonał następujące utwory: „Pieśń o Nisku", „Jak długo w sercach naszych", „Matulu moja", „Emerycki mazur" i „Piosenka emeryta".

Występ (mimo jednego potknięcia) uznano za udany. Sam burmistrz przyszedł chórzystom pogratulować i zamówić chór na kolejne uroczystości.

17-18 CZERWCA 2013r.

Kolejna wycieczka rekreacyjno-rehabilitacyjna objęła trasę: Zakopane - Białka Tatrzańska- Ludźmierz – Rabka – Bochnia. Znowu organizatorem był niezawodny pan Wojtak z Ulanowa, który zadbał o wszystkie szczegóły. Nie przewidział tylko, że pogoda będzie aż za ładna, jak na potrzeby emerytów: upał dał się wszystkim mocno we znaki. Na szczęście ulgę przyniosły kąpiele lecznicze i masaże w kompleksie basenów w Białce oraz chłodne podziemia zabytkowej kopalni soli w Bochni.

W pamięci wycieczkowiczów pozostanie też nocleg w pięknym pensjonacie „Tatrzański Gościniec" w Poroninie, gdzie po kolacji ponaddwugodzinny koncert dała kapela góralska.

6 LIPCA 2013r.

Niżańskie Centrum Rozwoju zaprosiło seniorów na spływ galarami po Sanie, połączony ze zwiedzaniem starego kościoła w Ulanowie oraz tamtejszego muzeum.

Gawęda retmana na środku rzeki na złączonych tratwach – to niezapomniane przeżycie!

15 SIERPNIA 2013r.

Chór „Echo"został zaproszony do Jarocina,by dać koncert pieśni wojskowych i patriotycznych z okazji Dnia Wojska Polskiego. Dyrygentka starannie wybrała repertuar,autokar zawiózł chór na miejsce...Występ się odbył, tyle tylko,że mieszkańców Jarocina to nie zainteresowało. Widownię stanowili głównie krewni i znajomi chórzystów. Chyba nie do końca dopracowana była organizacja imprezy...

29 SIERPNIA 2013r.

Znowu Niżańskie Centrum Rozwoju zorganizowało krajoznawczą wycieczkę dla seniorów,tym razem tropami historii. Pierwszym punktem docelowym była wieś Momoty Górne,która była straszliwie spacyfikowana i spalona przez Niemców za współpracę ludności z partyzantami. W tej miejscowości emeryci zwiedzili drewniany kościółek, którego piękny wewnętrzny wystrój jest dziełem własnoręcznym jednego człowieka, księdza Kazimierza Pinciurka. Z Momot grupa udała się na Porytowe Wzgórze. Po przejściu szlakiem walk partyzanckich uczestnicy wycieczki u stóp pomnika dłuta Bronisława Chromego śpiewali pieśni partyzanckie i żołnierskie, aż echo niosło się po lesie.

Impreza zakończyła się w leśnej gospodzie w Łążku Garncarskim, gdzie przy ludowej muzyce turyści spożyli kolację, by na wieczór wrócić do Niska.

17 PAŹDZIERNIKA 2013r.

Planowana od kilku tygodni wycieczka w Bieszczady przypadła na najpiękniejszą dla tych terenów porę,gdy złocą się i czerwienią stoki bieszczadzkich wzgórz. Seniorzy zwiedzili Centrum Dziedzictwa Szkła z pokazową hutą w Krośnie i skansen archeologiczny w Trzcinicy koło Jasła. Potem był przejazd do Soliny,spacer po zaporze i podziwianie zalewu oraz okolicznych kolorowych wzniesień. Następnie wycieczka udała się do miejscowości Nowosiółki, by zwiedzić prywatne Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie. Tam wśród przyrodniczych eksponatów kol. Teresa Sibiga /myśliwy!/ dała piękny koncert na rogu myśliwskim.

11 LISTOPADA 2013r.

Chór „Echo" został zaproszony do Zarzecza k/Niska, by dać koncert z okazji Święta Niepodległości. Z tej miejscowości pochodzi dyrygentka, p. Barylska, pani prezes PZERiI Wł. Krasny, a także kilku chórzystów, więc wszystkim bardzo zależało, żeby się jak najlepiej zaprezentować. I udało się !!! Chór wykonał 10 pieśni i został nagrodzony gorącymi brawami. Organizatorzy po występie zaprosili chórzystów na ciepły posiłek,przy którym nie obeszło się bez śpiewów.

17 LISTOPADA 2013r.

Niżańskie Centrum Kultury pod patronatem burmistrza Gminy i Miasta Nisko zorganizowało I Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Seniorskich pod nazwą „Si Senior". Chór „Echo" również wziął w nim udział i bardzo dobrze się zaprezentował. Wszyscy uczestnicy przeglądu odebrali z rąk burmistrza pamiątkowe plakietki oraz piękne albumy ze zdjęciami odnowionego Niska.

28 LISTOPADA 2013r.

Już po raz trzeci burmistrz Gminy i Miasta Nisko zaprosił starszych mieszkańców na uroczystość Dnia Seniora. Serdeczne życzenia zaproszonym gościom złożył burmistrz Julian Ozimek oraz miejscowy proboszcz F. Grela, a przewodniczący Rady Miasta wygłosił nawet okolicznościowy wiersz. Uzupełnieniem gorących życzeń były czerwone róże, wręczone seniorom przez burmistrza i radnych. Na program artystyczny imprezy złożyły się: scenka kabaretowa w wykonaniu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku za Stalowej Woli,pieśni śpiewane przez pana Piotra Szparę, koncert dziewczęcego kwartetu z MDK w Stalowej Woli, zaś na końcu wystąpił chór ''Echo".

Zakończeniem uroczystości był wspólny poczęstunek wykonawców i słuchaczy. Niżańscy seniorzy świętowanie zakończyli wieczorną składkową imprezą w lokalu „Capri". Przy pięknie nakrytych stołach i przy dźwiękach muzyczki bawiło się29 osób. Jak zwykle – zabawa była bardzo udana.

30 GRUDNIA 2013r.

ZAKOŃCZENIE ROKU 2013

Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju, z którym emeryckie organizacje bardzo efektywnie współpracują, w tym roku obchodzi 10-lecie swego istnienia. Dla uczczenia tego jubileuszu, a równocześnie dla podsumowania tegorocznej działalności, w dniu 30 grudnia 2013 r. zorganizowano uroczyste spotkanie terenowych kół Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W pięknie udekorowanej sali rudnickiej restauracji zasiadły delegacje kół z Rudnika, Ulanowa, Krzeszowa i Niska, w sumie około 100 osób. Pan Robert Bednarz z NCR-u złożył sprawozdanie z realizacji tegorocznych zadań w ramach projektów „Dziadek i babcia w akcji" oraz „Jesień życia z edukacją". Ilustracją do jego słów były wyświetlane przez p. Kasię Potomską zdjęcia z poszczególnych imprez. Swoje sprawozdanie oraz podziękowanie dla NCR-u, a zwłaszcza dla p. Bednarza, złożyła p. Kazimiera Socha, prezes rejonowego oddziału PZERiI w Rudniku.

Po oficjalnych wystąpieniach nastąpiła część towarzyska imprezy,a więc uroczysty obiad, wspólne śpiewy i tańce przy dźwiękach kapeli z Jeżowego.

To była bardzo piękna, prawie sylwestrowa zabawa!!!

8 STYCZNIA 2014r.

W dniu 8 stycznia 2014 roku odbyło się noworoczne spotkanie wszystkich członków Terenowego Koła PZER i I w Nisku prowadzone przez p. Władysławę Krasny – prezesa koła. W uroczystości wzięli też udział zaproszeni goście, przedstawiciele niżańskich władz i instytucji z burmistrzem Gminy i Miasta p. Julianem Ozimkiem na czele.

W imieniu zarządu p. Krasny złożyła sprawozdanie z realizacji zadań minionego roku. Działalność zarządu i całego emeryckiego środowiska bardzo wysoko ocenili w dyskusji goście, zwłaszcza p. Burmistrz oraz p. Kazimiera Socha, prezes Rejonowego Zarządu PZER i I z Rudnika. Artystyczną oprawą uroczystości był koncert kolęd w wykonaniu chóru „Echo" pod dyrekcją p. Mirosławy Barylskiej.

W miłej atmosferze, przy kawie, herbacie i pysznych ciastkach oraz wspólnym kolędowaniu upłynął czas tego pierwszego w tym nowym roku spotkania.

25 STYCZNIA 2014r.

Prężnie rozwijająca się wieś Zarzecze w gminie Nisko może się poszczycić pięknym Domem Kultury, w którym odbywają się różne ciekawe imprezy. Od kilku lat organizowane są np. uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka, mówiąc ogólnie - Dnia Seniora.W tym roku święto to - pod patronatem sołtysa Stanisława Pliszki - zorganizowano w dniu 25 stycznia.

W pięknie udekorowanej sali, przy ładnie nakrytych stołach, zasiedli zaproszeni starsi mieszkańcy Zarzecza, a gościem honorowym był burmistrz Julian Ozimek. Seniorzy wysłuchali skierowanych do nich życzeń,a potem obejrzeli specjalnie przygotowany program artystyczny. Najpierw wystąpiły dzieci z zarzeckich szkół z tańcami i okolicznościowymi wierszami, a potem godzinny koncert dał chór seniorów z Niska - "Echo". Pierwsza część ich występu nawiązywała do niedawnych świąt Bożego Narodzenia, zaś druga miała charakter czysto rozrywkowy. Były więc popularne piosenki biesiadne i ludowe, przeplatane stosownymi do okazji wierszami.

Ostatnią pieśnią, jaką wykonał chór, był "Zarzecki walczyk", którego autorem jest mieszkaniec Zarzecza, pan Michał Sobiło. Obecny na sali autor był wyraźnie wzruszony, słuchając swej pieśni w wykonaniu chóru.

Po koncercie wszyscy zaproszeni ( ok.200 osób! ) spożyli obiad, a jego konsumpcję umilała przygrywająca na scenie orkiestra strażacka, kierowana przez niezmordowaną Mirosławę Barylską.

Organizatorom tej pięknej imprezy należą się gratulacje i szczere słowa uznania.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... 

26 STYCZNIA 2014r.

Niżańskie Centrum Kultury zaprosiło mieszkańców miasta na KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK. Głównym wykonawcą był działający przy NCK zespół muzyczny i grupa wokalna pod batutą instruktora Wojciecha Kawy.

Młoda - stażem i wiekiem wykonawców - orkiestra kameralna i dziewczęcy kwartet wykonali kilkanaście kolęd, były też popisy solowe,wszystkie nagrodzone zasłużonymi oklaskami.

Po młodzieży wyszedł na scenę chór seniorów "Echo", który zaśpiewał "Kanon noworoczny" i cztery popularne kolędy. Repertuar chóru jest znacznie bogatszy, ale lepiej jest u słuchaczy pozostawić lekki niedosyt, niż ich zanudzić.

Chórzyści po występie zostali poczęstowani kawą i pysznymi ciastami, upieczonymi przez gospodynie z Nowosielca.

19 LUTEGO 2014r.

BAL KARNAWAŁOWY SENIORÓW

W dniu 19 lutego 2014 roku odbył się bal karnawałowy seniorów ZEiR w Nisku. Seniorzy bawili się w „Zielonym Dworku" przy dźwiękach dobrej muzyki i suto zastawionych stołach. Złoty wiek seniorów to czas drugiej młodości,co z pewnością udowodnili oni podczas szaleństw na parkiecie. Dopisywał im dobry humor, wigor i radość życia. Atrakcją wieczoru były popisy solowe seniorów, wiersze, piosenki i scenki w wykonaniu Marii Bera, Zofii Dąbek i Andrzeja Cagary. Zabawa w znakomitych nastrojach trwała do późnych godzin wieczornych.

Tekst: Maria Bera

27 LUTEGO 2014r.

Dziś wypada " tłusty czwartek", a w czwartki odbywają się próby chóru. Kupiliśmy więc pączki, które zostały skonsumowane podczas przerwy w śpiewach.Ale dzisiejsza próba zaczęła się dość niezwykle: odkryliśmy, że nasza dyrygentka, p. Mirosława Barylska, obchodzi urodziny i imieniny, więc złożyliśmy jej piękne życzenia. Chóralne "Niech żyje nam" na dwa głosy wyszło nam całkiem przyzwoicie! Pani Mirka była bardzo zaskoczona i wzruszona.

8 MARCA 2014r.

Niżańskie Centrum Kultury co roku organizuje wystawę rękodzieła artystycznego pt. "Nitką malowane", a jej otwarcie wiąże się zwykle z obchodami Dnia Kobiet.W tym roku wernisaż odbył się dokładnie 8 marca, w sobotę. Piękne haftowane obrazy, serwety, obrusy, pisanki czy biżuteria zachwycały barwami, pomysłowością i precyzją wykonania. Z naszego Klubu Seniora swe prace wystawiali: Lucyna Leszczyńska - Strzelecka, Danuta Kazanecka, Janina Sochacka, Leokadia Rembisz, Zofia Dąbek i Stanisław Bera.

WIOSENNE NOWOŚCI 2014

Wiosenne miesiące - kwiecień i maj - upłynęły w klubie pod znakiem popularnych imienin: Jerzego, Stanisława i Zofii. Solenizanci podejmowali koleżanki i kolegów różnymi smakołykami, których konsumpcja była urozmaicana śpiewem, recytacjami wierszy i wygłaszaniem zabawnych monologów, w czym wyspecjalizowała się kol. Maria Bera. Potrafiła ona wspaniale wcielić się w postacie Hanki Bielickiej czy Aliny Janowskiej. Chór "Echo" przygotowywał się do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Seniorskich Zespołów Artystycznych, jaki odbył się w dniu 24 maja 2014r. w Boguchwale.Zgodnie z regulaminem konkursu chór mógł wykonać tylko 2 utwory. Wybrano do występu "Pieśń o Nisku" i "Matulu moja".Na 40 występujących grup wykonawców chór "Echo" otrzymał wyróżnienie, co jest dużym sukcesem, biorąc pod uwagę jego zaledwie roczny staż. W dziale "Sztuka słowa" w przeglądzie wystąpiła p. Zofia Babiarz, która wygłosiła 2 własne utwory: "Depresja" oraz "Smak życia".

Tekst: Leokadia Rembisz

13 CZERWCA 2014r.

W dniu 13 czerwca 2014 r. odbyło się otwarte zebranie zarządu Terenowego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nisku. Oprócz ścisłego zarządu wzięła w nim udział kilkuosobowa grupa najbardziej aktywnych członków, a gościem specjalnym był burmistrz Gminy i Miasta Niska p. Julian Ozimek. Pani prezes Władysława Krasny serdecznie podziękowała panu burmistrzowi za życzliwość dla seniorów i finansowe wsparcie, bez którego ani Klub Seniora,ani chór „Echo"nie mogłyby funkcjonować. Uczestnicy zebrania przedstawili szanownemu Gościowi próbkę swej działalności: zaśpiewano kilka piosenek, a p.p.Maria Bera i Leokadia Rembisz przedstawiły satyryczną scenkę pt." Rozmowa na ławeczce".

Kronikę redaguje: Leokadia Rembisz

23 - 24 - 25 CZERWCA 2014r. 

Impreza goni imprezę! W poniedziałek, 23 czerwca grupa 15 seniorów z niżańskiego koła PZERiI wzięła udział w organizowanym przez Niżańskie Centrum Rozwoju spływie galarami rzeką San - od Bielin do Ulanowa. Ponad 2 - godzinny rejs po rzece, wypełniony śpiewem i gawędami, zakończył się na flisackiej przystani wspólną biesiadą uczestników spływu z kół w Nisku, Rudniku, Krzeszowie i Ulanowie.Następnego dnia, we wtorek, w klubie miała miejsce impreza imieninowa. Świętowali: Jasia Sochacka i Jan Sroka. A już dzień później, w środę, odbyła się wycieczka w Góry Świętokrzyskie. Zwiedzanie kościoła na Świętym Krzyżu, modlitwa przy relikwiach i oglądanie zmumifikowanych ludzkich szczątków w podziemnych kryptach wywarły na wszystkich niezapomniane wrażenie natury duchowej. Natomiast wizyta w Solcu Zdroju przyniosła relaks i dobroczynne skutki prozdrowotne dzięki inhalacjom i kąpielom w wodach siarczkowych.

Tekst:Leokadia Rembisz

6 LIPCA 2014r.

W upalną niedzielę członkowie chóru "Echo" z dyrygentką Mirosławą Barylską udali się do miejscowości Łążek Garncarski, by wziąć udział w obchodzonym corocznie Święcie Wsi. Przygotowano piosenki, wiersze i monologi, ale nie dało się zrealizować pełnego programu z obawy o zdrowie chórzystów: temperatura tego dnia wynosiła +35 stopni! Po występie organizator poczęstował artystów gorącą kiełbaską, a jeden z chórzystów wziął udział w ciekawym konkursie - dojenia kozy - i wygrał antałek wina, którym poczęstował wszystkich chętnych. Ciekawe, skąd on ma takie umiejętności?!

18 LIPCA 2014r.

W dniach 15 - 16 -17 lipca b.r. odbyła się kolejna impreza, organizowana dla seniorów z całego powiatu przez Niżańskie Centrum Rozwoju. Była to wycieczka do Przemyśla, Krasiczyna i Bolestraszyc, w której z niżańskiego Koła Terenowego PZERiI wzięło udział 11 osób. Uczestnicy wycieczki wrócili z niej pełni wrażeń i słów uznania dla organizatorów. Bogaty program pozwolił poznać liczne zabytki historyczne starego Przemyśla ( w tym słynne forty ), odnowiony zamek w Krasiczynie i otaczający go park, a także unikatową kolekcję roślin w bolestraszyckim arboretum.

Chociaż przez 3 dni było bardzo dużo chodzenia, seniorzy nie narzekali, bo świetny przewodnik tak ciekawie o wszystkim opowiadał, że czas się nie dłużył i nikt nie myślał o zmęczeniu. Nawet pogoda została przez organizatorów "zamówiona", bo deszcz padał tylko wtedy, gdy grupa miała dach nad głową. Brawo dla NCR – u!

30 i 31 LIPCA - 1 SIERPNIA 2014 r.

Kolejna wycieczka organizowana przez Niżańskie Centrum Rozwoju w ramach projektu "Pora na seniora" przewidywała odwiedzenie następujących miejscowości: Wieliczka, Łagiewniki, Oświęcim, Wadowice i Kraków. Doskonale opracowany program o charakterze patriotyczno - historycznym szczelnie wypełnił 3 dni wycieczki, w której z niżańskiego Koła Terenowego PZERiI znów wzięło udział 11 osób. Seniorzy podziwiali podziemne groty i kaplice w zabytkowej kopalni soli, wędrowali śladami Karola Wojtyły, przeżyli wstrząsające widoki w byłym hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu - Brzezince, by wreszcie w ostatnim dniu zwiedzić chociaż najważniejsze zabytki starego Krakowa. Bogaty program, komfortowe warunki hotelowe, wspaniała pogoda i miła atmosfera sprawiły, że wycieczka na długo pozostanie w pamięci jej uczestników.

23 i 24 SIERPNIA 2014 r.

W dniach 23 - 24 sierpnia 2014r. obchodzone były "Dni Niska - Święto Chleba". Chór "Echo" został poproszony o włączenie się do obchodów przez przygotowanie małego koncertu. Tematem przewodnim występu miały być "Melodie znad Wisły i Sanu", dlatego ustalono taki repertuar, w którym pojawiały się nazwy tych dwóch rzek. Chór zaśpiewał więc dwie piosenki o Nisku, pieśń o Wiśle, piosenkę flisacką itp. Chór w eleganckich strojach bardzo ładnie się prezentował, wysoki był też poziom wykonawczy, co potwierdzili znajdujący się na widowni specjaliści od muzyki i śpiewu.

27 SIERPNIA 2014 r.

W środę, 27 sierpnia, grupa niżańskich seniorów postanowiła urządzić sobie piknik na polance pod dębem w Kopkach. Choć pogoda była niepewna, jednak nie zrezygnowano z wcześniejszych planów, zwłaszcza, że leśnicy przygotowali tam już drewno na ognisko, zamówiony też był autokar. Po zrobieniu zakupów o godz.15 towarzystwo wyruszyło w drogę. Na leśnej polanie, pod "grzybkiem", wkrótce zapłonęło ognisko. Na ruszcie piekły się kiełbaski, a później w popiele -ziemniaki. Przygrywała muzyczka z płyt, a potem towarzystwo się rozśpiewało, roztańczyło, były popisy recytatorskie i kabaretowe - słowem zabawa na 102! Pogoda też była dla seniorów łaskawa, bo nie spadła ani kropla deszczu! Impreza wspaniale się udała!

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

10 WRZEŚNIA 2014 r.

W Klubie Seniora odbyło się spotkanie z przedstawicielami policji. Przybyli: komendant powiatowy policji w Nisku p. Lucjan Maczkowski, oficer prasowy policji p. Anna Kowalik - Środek oraz jeden z dzielnicowych. Goście na konkretnych przykładach ze swej codziennej pracy ukazali zagrożenia, na jakie narażeni są ludzie starsi. Przede wszystkim przestrzegano seniorów przed oszustami, którzy podstępnie wyłudzają od nich pieniądze (metoda "na wnuczka") albo okradają pod pretekstem sprzedaży jakichś towarów. W dyskusji poruszano też sprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ważne zwłaszcza dla rowerzystów.

5 - 6 PAŹDZIERNIKA 2014 r.

Niżańskie Centrum Rozwoju znowu zaprosiło seniorów na wycieczkę, tym razem na Lubelszczyznę. Program był tak bogaty, że trzeba było dwóch dni, by go zrealizować. Najważniejsze zwiedzane obiekty to: pałac w Kozłówce (dawna rezydencja magnacka rodziny Zamojskich), lubelski zamek, Stare Miasto, podziemia Lublina, muzeum - teren byłego obozu zagłady Majdanek, miasto Zamość - perła architektury renesansowej. Słoneczna jesienna pogoda, świetna organizacja imprezy - to sprawiło, że uczestnicy wycieczki wrócili do domów pełni wrażeń i zadowoleni.

13 PAŹDZIERNIKA 2014r.

Chór seniorów "ECHO" został zaproszony do uświetnienia obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Nisku. Przygotowano minikoncert pod hasłem "Piosenki różnych narodów". Jednak gwoździem programu był wpleciony między piosenki skecz pt. "Wywiadówka" w rewelacyjnym wykonaniu Marysi Bery i Mietka Chudzika. Występ chóru był suportem dla prawdziwego artysty - Aloszy Awdiejewa, którego koncert chórzyści mogli oklaskiwać już spokojnie, siedząc na widowni Niżańskiego Centrum Kultury.

27 PAŹDZIERNIKA 2014r.

Około 60 - osobowa grupa niżańskich seniorów wzięła udział w koncercie, jaki Niżańskie Centrum Rozwoju zorganizowało dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Na koncert złożyły się: występ chóru "Echo", godzinny koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza oraz wiązanka piosenek w wykonaniu rudnickiego duetu "Starsi".

12 LISTOPADA 2014r.

Jak w latach poprzednich burmistrz Gminy i Miasta Niska zaprosił starszych mieszkańców do sali niżańskiego NCK na uroczysty koncert z okazji Dnia Seniora. Program święta był bardzo bogaty, bo połączono je z II Powiatowym Przeglądem Seniorskich Zespołów Artystycznych. Widzowie mogli nie tylko posłuchać piosenek, ale też pośpiewać razem z wykonawcami. Po koncercie na seniorów czekał słodki poczęstunek - kawa, herbata i domowe ciasta.

13 LISTOPADA 2014r.

Z inicjatywy NCR-u odbyło się spotkanie z podróżnikiem Władysławem Grodeckim.

22 LISTOPADA 2014r.

Dla 44- osobowej grupy niżańskich seniorów NCR zorganizowało wyjazd do Teatru im.W. Siemaszkowej na spektakl pt. "Siostrunie" w reżyserii Jana Szurmieja.

22 LISTOPADA 2014r.

Grupa 32 seniorów spotkała się w restauracji na wieczorku andrzejkowym. Przy muzyce z lat 70. i 80. , we wspaniałych humorach bawiono się przez kilka godzin, a zabawę urozmaicały wróżby, różne gry towarzyskie oraz popisy solowe, w których celowały Maria Bera i Zofia Dąbek.

30 GRUDNIA 2014r.

Kilkuosobowa delegacja niżańskiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 30 grudnia 2014r. wzięła udział w podsumowaniu programu "Pora na seniora", realizowanego w kończącym się roku przez Niżańskie Centrum Rozwoju. Uroczystość odbyła się w siedzibie Klubu Seniora w Rudniku, a gościem specjalnym był nowy starosta, p. Robert Bednarz, do niedawna pracownik NCR-u i wielki przyjaciel seniorów.

20 STYCZNIA 2015r.

Jak co roku wszyscy członkowie niżańskiego koła PZERiI zebrali się w gościnnej świetlicy PSS-u na uroczystym spotkaniu noworocznym. Seniorzy usłyszeli wiele słów uznania za swą aktywność z ust przybyłych zaproszonych gości. Ważnym i niecodziennym akcentem uroczystości było odznaczenie dwóch pań: Krystyny Wawrzynieckiej i Leokadii Rembisz ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Aktu dekoracji odznaczonych dokonał p. Ryszard Wójtowicz, prezes Rejonowego Koła PZERiI w Stalowej Woli i członek Zarządu Okręgowego w Rzeszowie.

24-25 STYCZNIA 2015r.

W dniu 24 stycznia chór "Echo" wystąpił gościnnie w Zarzeczu w programie obchodów "Dnia Seniora". Mieszkańcom Zarzecza szczególnie podobały się wesołe skecze, wiersze i monologi.

Następnego dnia, w niedzielę, chórzyści pojawili się na scenie Niżańskiego Centrum Kultury, by wziąć udział w "Wieczorze z kolędą". Wykonano "Kanon noworoczny" oraz sześć kolęd.

5 LUTY 2015r.

W czwartkowy wieczór 50 - osobowa grupa seniorów udała się do jednego z niżańskich lokali, aby przy dźwiękach muzyki miło spędzić kilka godzin. Składkowa zabawa karnawałowa świetnie się udała głównie za sprawą profesjonalnego didżeja, który zadbał o odpowiednią oprawę muzyczną i zrobił to tylko za słowo " dziękuję ".

8 MARCA 2015r.

W Niżańskim Centrum Kultury odbyły się dwie imprezy w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet. Był to wernisaż wystawy rękodzieła artystycznego "Nitką malowane" oraz program rozrywkowy - składanka słowno - muzyczna.

Wśród wystawców są też członkowie Klubu Seniora: Lucyna Leszczyńska Strzelecka, Janina Sochacka, Zofia Dąbek, Leokadia Rembisz i Stanisław Bera. W programie artystycznym wystąpili seniorzy: Maria Bera, Stanisław Bera i Mieczysław Chudzik.

27 MARCA 2015r.

Klub Seniora otrzymał nowy lokal! Mieści się on w centrum Niska, przy ul. 3 Maja 8. W uroczystym przekazaniu lokalu seniorom uczestniczyło wielu ważnych gości z panią wiceburmistrz Teresą Sułkowską oraz starostą niżańskim p. Robertem Bednarzem.

Należy jeszcze odnotować, że od niedawna nastąpiła korekta składu zarządu Koła Terenowego PZER i I w Nisku. Danuta Kazanecka objęła odpowiedzialną funkcję w innej organizacji i nie mogła się wywiązywać z obowiązków sekretarza, więc funkcję tę powierzono Leokadii Rembisz, która jest też kronikarzem. Weronika Mierzwa i Kazimierz Baran wymienili się funkcjami: W. Mierzwa jest teraz zastępcą prezesa, a K. Baran członkiem zarządu.

3 MAJA 2015r.

Dla uczczenia Święta Flagi oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Klub Seniora przygotował okolicznościową wieczornicę pod hasłem " Ciebie, Ojczyzno, w swych pieśniach sławimy". Chór "Echo" zaśpiewał 8 patriotycznych pieśni, przeplatanych recytacjami wierszy w wykonaniu: Danuty Kazaneckiej, Marii Bery, Janiny Sochackiej, Ireny Parchety i Leokadii Rembisz. Hejnał krakowski na trąbce pięknie zagrała Teresa Sibiga. Bogaty program obejrzała licznie zebrana niżańska publiczność - 25 osób. Szkoda...

20 MAJA 2015r.

W dniu 20 maja br. zebrani w klubie seniorzy przywitali niezwykłego gościa - niezapowiedzianą wizytę złożył burmistrz Julian Ozimek. Z zainteresowaniem pooglądał wnętrza nowego lokalu klubowego i obiecał, że nadal będzie się seniorami opiekował.

2 CZERWCA 2015r.

W Rudniku odbyło się pierwsze z zaplanowanych przez Niżańskie Centrum Rozwoju czterech spotkań integracyjnych dla seniorów z powiatu niżańskiego. Było tam zwiedzanie Centrum Wikliniarstwa i piknik na polanie " Pod dębem".   

9 CZERWCA 2015r.

Drugie spotkanie integracyjne, tym razem w Krzeszowie, w pięknym ośrodku sportowo - rekreacyjnym "Błękitny San".

17 CZERWCA 2015r.

W malowniczej scenerii, w lesie na Warchołach, odbyło się kolejne spotkanie integracyjne seniorów z powiatu niżańskiego. Ciekawą pogadankę historyczną o dziejach Niska wygłosił p. Mariusz Kowalik. Grupa niżańskich emerytów przedstawiła gościom urozmaicony program artystyczny. Wspólne śpiewy i tańce trwały do godz. 18.

19 CZERWCA 2015r.

Wczesnym rankiem 46- osobowa grupa niżańskich seniorów wyjechała na wycieczkę turystyczno - rehabilitacyjną do Buska Zdroju i Solca Zdroju. Emeryci skorzystali z inhalacji w grotach solnych oraz z kąpieli w wodach termalnych i siarczkowych. Oprócz tego zwiedzili arboretum - "Ogród na rozstajach" w Młodzawach Małych.

26 SIERPNIA 2015r.

W klubie seniora miało miejsce spotkanie z historykiem - p. Mariuszem Kowalikiem. W ciekawej prelekcji przedstawił historię harcerstwa na ziemi niżańskiej.

27 SIERPNIA 2015r.

30 seniorów wzięło udział w zorganizowanej przez NCR wycieczce do Kolbuszowej, Baranowa Sandomierskiego oraz Dzikowa ( dzielnica Tarnobrzega ). Celem wycieczki było zwiedzenie obiektów architektury ludowej i pałacowej.

27 WRZEŚNIA 2015r.

W sali Niżańskiego Domu Kultury odbył się koncert pt. " Na straży tradycji ". Do udziału w koncercie zostały zaproszone zespoły, wykonujące muzykę ludową. Były więc grupy z Raniżowa, Bojanowa, Jarocina, Mazurów oraz Niska. Nasze miasto reprezentowała kapela p. Koziarza oraz chór seniorów "Echo".

15 LISTOPADA 2015r.

Wyjazd 45-osobowej grupy seniorów do Lublina na sztukę "Porwanie Sabinek".

 22 LISTOPADA 2015r.

 Dzień Seniora w Nisku, udział chóru "Echo" w III Powiatowym Przeglądzie Seniorskich Zespołów Artystycznych "Si, senior".

 27 LISTOPADA 2015r.

Wyjazd 11 - osobowej grupki do Rzeszowa na spektakl "Sąsiedzi" w Teatrze im. W. Siemaszkowej, spotkanie z aktorką Joanną Baran.

 29 LISTOPADA 2015r.

Udział chóru "Echo" w II Przeglądzie Chórów i Orkiestr Dętych w Koprzywnicy.

29 GRUDNIA 2015r.

W dniu 29 grudnia 2015r. w rudnickiej restauracji "Biały Orzeł" odbyło się uroczyste podsumowanie realizowanego przez NCR programu "Aktywna jesień życia". Delegacja niżańskiego Koła Emerytów liczyła 20 osób.

31 GRUDNIA 2015r.

Kilkunastoosobowa grupa niżańskich seniorów zorganizowała sobie w klubie zabawę sylwestrową. Przy suto zastawionych stołach i przy dźwiękach muzyki bawiono się do godz. 3. nad ranem!

21 STYCZNIA 2016 r.

W świetlicy PSS - u w Nisku odbyło się doroczne uroczyste zebranie wszystkich członków Terenowego Koła PZER i I w Nisku. W spotkaniu wzięło udział około 60 związkowców oraz zaproszeni goście, m.in. najwyższe władze gminy i powiatu.

27 STYCZNIA 2016r.

Spora grupa członków Klubu Seniora zorganizowała sobie zabawę karnawałową w gościnnych progach "Zielonego Dworku".

31 STYCZNIA 2016r.

Chór "Echo" wystąpił na scenie NIżańskiego Centrum Kultury w programie "Wieczór z kolędą". Chór wykonał 5 kolęd oraz "Kanon noworoczny".

22 MAJA 2016r.

Chór "Echo" wziął udział w XIV Podkarpackim Festiwalu Seniorów w Boguchwale. Chór wykonał dwie pieśni, a panie: Maria Bera i Zofia Dąbek wystąpiły w kategorii: recytacje.

23-24 CZERWCA 2016r.

W dniach 23 - 24 czerwca 2016r. odbyła się wycieczka na Węgry - do Budapesztu i Egeru.Seniorzy otrzymali na nią dofinansowanie z Urzędu Gminy i Miasta, ale 3/4 kosztów musieli pokryć sami.

27 - 28 SIERPNIA 2016r.

 W ostatni weekend sierpnia odbyły się tradycyjne Dni Niska. W programie uroczystości wzięli również udział członkowie Klubu Seniora : wystąpił chór "Echo" z 6 piosenkami oraz Maria Bera z satyrycznym monologiem.

28 WRZEŚNIA 2016r.

Jubileusz 20 - lecia Terenowego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nisku.

Impreza odbyła się 28 września b.r. w gościnnym Domu Kultury w Zarzeczu. Przybyło wielu miłych i szacownych gości oraz większość związkowców z Niska, w sumie ok. 120 osób. Goście składali na ręce pani prezes życzenia z okazji jubileuszu, nie obyło się też bez prezentów w postaci dekoracyjnych koszyków, wypełnionych smakołykami (kawa, herbata, słodycze i.t.p.). Ale wszystkich "przebił" starosta, który podarował seniorom tak bardzo im potrzebny aparat fotograficzny! W części artystycznej imprezy wystąpił chór "Echo" pod dyrekcją Mirosławy Barylskiej, który wykonał 7 utworów. Zaprezentowała się też Maria Bera w monologu p.t."Rozwiedziona w sądzie" oraz w skeczu p.t. "Wywiadówka", w którym partnerował jej Mieczysław Chudzik. Dla seniorów wystąpiła tez młodzież - dziewczęca grupa taneczna. To była wspaniała impreza! Wszyscy jej uczestnicy zgodnie chwalili pomysł obchodzenia jubileuszu.

20 LISTOPADA 2016r.
    W sali NCK "Sokół" w Nisku  odbyła się Uroczysta Gala, połączona z obchodami Dnia Seniora i IV Przeglądem Chórów i Zespołów Seniorskich. Chór "Echo" zaśpiewał 4 pieśni: "Asturia","Echo", "Cyganeria" i "Życie jest piękne".

 26 listopada 2016r.
     W dniach 25 - 27 listopada 2016r. chór "Echo" w 17 - osobowym składzie + dyrygentka wziąl udział w Adwentowym Festiwalu Chórów w Budapeszcie na zaproszenie tamtejszej działaczki polonijnej pani Joanny Priszler.

29 grudnia 2016r.
     Chór "Echo" został zaproszony na opłatkowe spotkanie Miejskiej Rady w Nisku. Podczas uroczystości chórzyści zaśpiewali 8 kolęd.

19 stycznia 2017r.

    W Zielonym Dworku w Nisku odbyło się doroczne uroczyste zebranie wszystkich członków Terenowego Koła PZER i I w Nisku. W spotkaniu wzięło udział około 60 związkowców oraz zaproszeni goście, m.in. najwyższe władze gminy i powiatu.

29 stycznia 2017r.
     Pani Joanna Priszler, nasza węgierska przyjaciółka, przysłała nam styczniowy numer miesięcznika, wydawanego przez budapeszteńską Polonię. Jest tam artykuł o Adwentowym Festiwalu Chórów, w którym chór :Echo" miał zaszczyt brać udział.
       W niedzielę 29.I br. chór "Echo" wziął udział w organizowanym przez NCK "Sokół" "Wieczorze z kolędą". Chórzyści pod batutą Mirosławy Barylskiej zaśpiewali 7 kolęd.

8 lutego 2017r.

Kończy się karnawał. Liczna grupa seniorów udała się 8 lutego 2017 roku do „Zielonego Dworku” w Nisku na zabawę karnawałową.

Seniorzy bawili się przy dźwiękach dobrej muzyki i suto zastawionych stołach. Złoty wiek seniorów to czas drugiej młodości,co z pewnością udowodnili oni podczas szaleństw na parkiecie. Dopisywał im dobry humor, wigor i radość życia. Tańce przeplatane były humorystycznymi monologami i wierszami wykonaniu Marii i Stanisława Berów. Na parkiecie wirowały pary i kółeczka, były „pociągi„ i korowody. Zabawa była bardzo udana i w znakomitych nastrojach trwała do późnych godzin wieczornych.

30 maja 2017r.

 Z okazji Dnia Działacza Kultury burmistrz Gminy i Miasta Niska przyznał wyróżnienie i pamiątkową statuetkę chórowi seniorów "ECHO".

21-22 czerwca 2017r.

45-osobowa grupa niżańskich seniorów udała się na wycieczkę rehabilitacyjno - turystyczną do Białki Tatrzańskiej, Chochołowa i Zakopanego. Dopisała pogoda i humory turystów. Wycieczka była bardzo udana!

6 czerwca 2017r i 26 czerwca 2017r.


Niżańskie Centrum Rozwoju zorganizowało dla seniorów z czterech Terenowych Kół PZERiI dwa spotkania integracyjne. Jedno odbyło się w Ulanowie, a drugie w Krzeszowie.

6 lipca 2017r.

Wycieczka do Sandomierza.

18 - 19 lipca 2017r.

Wycieczka szlakiem uzdrowisk: Puławy - Nałęczów - Kazimierz Dolny.

15 sierpnia 2017r.

  Chór "Echo" pod batutą Mirosławy Barylskiej wziął udział w obchodach Święta Wojska Polskiego. Na placu Wolności w Nisku chór (w nowych strojach!) zaśpiewał trzy pieśni wojskowe.

26 - 27 sierpnia 2017r.

Dwa dni trwały DNI NISKA, w czasie których miał okazję zaprezentować się na scenie chór seniorów "Echo"

13 września 2017r.

W pięknej leśnej scenerii nad stawami w Nisku - Warchołach odbyło się spotkanie integracyjne czterech terenowych kół PZER i I z powiatu niżańskiego. W imprezie, organizowanej przez Niżańskie Centrum Rozwoju, wzięło udział około 100 osób.

18 października 2017r.

W restauracji Zielony Dworek spotkali się członkowie terenowego koła PZER i I , gdzie z rąk burmistrza Juliana Ozimka odebrali piękne czerwone róże wraz z życzeniami z okazji Dnia Seniora. Spotkanie zakończyło się zabawą taneczną.

24 listopada 2017r.

44 - osobowa grupa niżańskich seniorów pod opieką p. Stanisława Drygasia z Niżańskiego Centrum Rozwoju pojechała do Lublina, by w Teatrze Muzycznym obejrzeć spektakl pt. "Bal w Savoy'u".

13 grudnia 2017r.

Niżańskie Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów dokonało wyboru nowych władz. A oto jego skład:

Władysława Krasny - prezes
Weronika Mierzwa - zastępca prezesa
Jerzy Wawrzyniecki - skarbnik
Leokadia Rembisz - sekretarz i kronikarz
Zofia Kotylak - członek
Stanisław Bera - członek
Jerzy Laskowski - członek

12 maja 2018r.

Udział chóru "ECHO" i Marii Bery w XV Podkarpackim Festiwalu Seniorów Boguchwała 2018.

13 maja 2018r.

Występ seniorów w niżańskim parku z programem : "85 - lecie nadania Nisku praw miejskich".

9 - 10. czerwca 2018r.

40 - osobowa grupa seniorów odbyła wycieczkę do Wałbrzycha. Wambierzyc oraz czeskiej Pragi.

27 września 2018r.
Od dzisiejszego dnia siedzibą Terenowego Koła PZER i I oraz Klubu Seniora w Nisku jest budynek przy ul. 3 Maja 8.

14 listopada 2018r.
W Domu Kultury w Zarzeczu odbyły się gminne obchody Dnia Seniora. Odchodzący ze stanowiska burmistrz Julian Ozimek i nowo wybrany na ten urząd Waldemar Ślusarczyk złożyli seniorom życzenia i wręczyli im piękne czerwone róże.

23 stycznia 2019r.
W restauracji "Zielony Dworek" zebrali się członkowie Terenowego Koła PZER i I w Nisku na tradycyjnym spotkaniu noworocznym. Przybyło również sporo zaproszonych gości, a wśród nich wicemarszałek woj, podkarpackiego p. Ewa Draus.

13 czerwca 2019r.
Integracyjne spotkanie seniorów z czterech kół terenowych PZER i I w Ulanowie.
            
17-18-19 czerwca 2019r.
Wycieczka niżańskich seniorów na Mazury.
                         
 26 czerwca 2019r.
Wycieczka zorganizowana przez NCR dla seniorów z czterech kół do Jarosławia i Zarzecza.

4 sierpnia 2019r.
Udział chóru "ECHO" w Festiwalu Kultury Łowieckiej w Nisku.

20 sierpnia 2019r.
Wycieczka turystyczno - rehabilitacyjna do Solca Zdroju oraz Ujazdu.

26 - 27 -28 -29 sierpnia 2019r.
Wycieczka pt."Szlakiem piastowskich grodów".

24 października 2019 roku.
W lokalu restauracji "Zielony Dworek" odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora.

17 listopada 2019r.
Chór "Echo" wziął udział w V Przeglądzie Chórów i Zespołów Seniorskich pt. "Si, Senior". Maria Bera i Zofia Kotylak zaprezentowały się w deklamacji, skeczu i monologu.

22 stycznia 2020 r.
Noworoczne spotkanie członków Terenowego Koła PZER i I w Nisku. Pani prezes Władysława Krasny  składa rezygnację z pełnienia swej funkcji ze względu na pogarszający się stan zdrowia. To bardzo smutna wiadomość...

28 stycznia 2020r.
W dniu 28 stycznia 2020 r.odbyło się zebranie zarządu Koła Terenowego PZERiI w Nisku.Spośród 7-osobowego grona należało wybrać kandydata, który będzie pełnił obowiązki prezesa do grudnia 2022 roku, kiedy kończy się kadencja obecnego zarządu.
Nowym prezesem została wybrana (jednogłośnie)Teresa Ryczko,młoda,energiczna osoba, która już dała się poznać jako znakomity organizator i aktywny działacz.

11 marca 2020r.

W klubie obchodziliśmy Dzień Kobiet. Stanisław Bera na ręce nowej pani prezes Teresy Ryczko złożył paniom serdeczne życzenia w postaci pięknej laurki. Nastrój był jednak niezbyt radosny, bo zewsząd płyną niepokojące wieści o szerzącej się w świecie epidemii, wywołanej koronawirusem. Zawieszamy do końca marca nasze spotkania klubowe.

16 listopada 2020r.

W dniu 8 października 2020 roku odbyło się zebranie Zarządu Koła Terenowego PZERiI w Nisku. Jednomyślnie przyjęto uchwałę, by przychylić się do prośby Jerzego Wawrzynieckiego o zwolnienie go z funkcji członka zarządu oraz pełnienia obowiązków skarbnika. Jerzy Wawrzyniecki pozostaje honorowym członkiem zarządu, a na jego miejsce na mocy uchwały powołano Annę Piekarz. Powierzono jej obowiązki skarbnika, które będzie pełnić od dnia 9 października 2020 roku.

28 grudnia 2022 r.

Niżańskie Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów dokonało wyboru nowych władz. A oto jego skład:
   Teresa Ryczko - przewodnicząca
   Stanisław Bera - zastępca przewodniczącej
   Weronika Mierzwa - sekretarz
   Anna Piekarz - skarbnik
   Leokadia Rembisz - członek
   Teresa Sibiga      - członek
   Jerzy Laskowski  - członek