gospodarka odpadami

W związku z wejściem w życie w dniu 9 sierpnia 2022 r. kluczowych zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), art. 9 o niniejszej ustawy otrzymał nowe brzmienie, w którym rozszerzono treść sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez przedsiębiorcę. Zmiany należy zastosować obligatoryjnie od I kwartału 2023 r.

SPRAWOZDANIE MUSI ZAWIERAĆ:

1)  imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w  sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;

2) informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie;

3) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
a) bytowych,
b) przemysłowych;

4) informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
a) bytowych,
b) przemysłowych
- wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;

4a) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
- z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
- spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

5) wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy, a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica;

6)  informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe wraz z wykazem adresów tych nieruchomości;

7) datę sporządzenia sprawozdania;

8) podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

Podmiot składający sprawozdanie, dołącza do niego wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

Poniżej pliki do pobrania:
Wzór sprawozdania kwartalnego nieczystości ciekłe - wersja pdf
Wzór sprawozdania kwartalnego nieczystości ciekłe - wersja edytowalna
Mapa granic aglomeracji