Podstawa prawna funkcjonowania Gminy 

 

Strategia Rozwoju Lokalnego

 

Lokalny Program Rewitalizacji 

ico wwwLokalny Program Rewitalizacji – strona internetowa

 

Program Ochrony Środowiska

 

Program Usuwania Azbestu

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Program Opieki nad Zabytkami

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku