Wspólnotę samorządową Gminy Nisko stanowią mieszkańcy miasta Nisko i następujących sołectw: Kończyce, Nowa Wieś, Nowosielec, Racaławice, Wolina, Zarzecze.

Terytorium Gminy Nisko obejmuje obszar o powierzchni 14 242 ha.


 1. Gmina i Miasto Nisko posiadają herb, flagę i hejnał określone odrębnymi uchwałami podjętymi przez Radę Miejską.
 2. Za szczególne zasługi dla Gminy i Miasta Nisko Rada Miejska może przyznać odznakę „Zasłużony dla Gminy i Miasta Nisko”.
 3. Osobie szczególnie zasłużonej dla Gminy i Miasta Nisko, nie będącej mieszkańcem Gminy, Rada może nadać „Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta Nisko”
 4. Za szczególne osiągnięcia w działalności gospodarczej na terenie Gminy Rada może przyznać „Niżański Laur Gospodarczy”.
 5. Tryb przyznawania odznaki i nadawania wyróżnień, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 określa Rada Miejska w odrębnej uchwale.

 


 1. Władza w gminie należy do mieszkańców, którzy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory lub w drodze referendum.
 2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Gminy oraz Burmistrza określają odrębne ustawy.
 3. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego określa ustawa o referendum lokalnym.

 

 1. Organami gminy są: Rada Miejska oraz Burmistrz.
 2. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 3. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń Rady Miejskiej i jej komisji oraz zarządzeń Burmistrza.