gkpirpaGminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nisku działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2018.2137 z późn. zm.).

Zarządzenie Nr 94/2019 z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, reguluje aktualny skład w/w Komisji.

Miejscem posiedzeń komisji jest Urząd Gminy i Miasta Nisko, Pl. Wolności 14, Sala Narad (I piętro, pok. 20) . Posiedzenia Komisji są zamknięte.

Przesłanki uprawniające do zobowiązania danej osoby do poddania się leczeniu odwykowemu, to zgodnie z art.24 w/w ustawy:

  • rozkład życia rodzinnego;
  • demoralizacja małoletnich;
  • uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny;
  • systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Wniosek może złożyć dowolna osoba:

  • członek rodziny, dalecy krewni, sąsiad itp.
  • instytucja np. zakład pracy, pomoc społeczna, policja, itp
     

Wnioski o leczenie odwykowe należy kierować na adres :

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nisku,

Plac Wolności 14, 37-400 Nisko.

Załączniki: