Zgodnie zzapisami najnowszej wersji Porozumienia Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” Gmina Nisko zobowiązana jest informować mieszkańców gminy o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie,liczbie zawartych umów, liczbie zrealizowanych przedsięwzięć oraz kwocie wypłaconych dotacji.

Poniższedane dotyczą stanu na dzień 30.09.2023 r.

mt_ignore